Videá

Klubovňa Mensy - Otužovanie podľa Wima Hofa

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=h8a_bl7lF6w

Otužovanie má pre naše zdravie mnoho benefitov. Čo sa však stane v prípade, ak je dovedené k dokonalosti? Tzv. metóda Wima Hofa spája výhody otužovania, jedinečné dychové cvičenia a nastavenie mysle tak, aby nám pomohla nielen zlepšiť imunitu, ale nájsť v sebe stratenú silu a energiu.

Metóda Wima Hofa stojí na 3 pilieroch: Nastavení mysle, vystavovanie sa chladu a na dychových cvičeniach. Vychádza z celoživotných skúseností a zážitkov Wima Hofa, držiteľa 26 svetových rekordov v spojitosti s chladom.

Používal postupy, ktoré začali skúmať vedci a lekári, kvôli potenciálu zaradiť postupy do liečby rôznych pacientov s cieľom zlepšenia ich zdravotného stavu. 

Nie je to iba otužovanie, ale životný štýl a ucelený spôsob náhľadu na život. 

 

Prednášajúca : Michaela Davidovič sa venuje tejto metóde 6 rokov. Je certifikovanou inštruktorkou metódy Wima Hofa, podstúpila  tréningy a školenia, priamo u Wima a tímu jeho inštruktorov.

Okrem toho je inštruktorkou kajakovania, kde učí zdravých ľudí, ale aj ľudí s postihnutiami plaviť sa rôznymi vodami za účelom precvičenia tela, vyvetrania mysle a relaxu.

Michaela o sebe: V neposlednom rade som mamou 15 ročnej dcéry, ktorá je na homeschoolingu celú základnú školu, čo je mojím dlhoročným projektom.

Pripravili: Eduard Oswald a Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

 

Klubovňa Mensy - "Kvantová štruktúra časopriestoru"

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=c0_3-hl0Ut8

Posledné tri roky sme začínali  prvou prednáškou v novom roku s Vedátorom. Tentokrát síce nepríde Samko Kováčik, ale rovnako naslovovzatý odborník: Juraj Tekel-)

Spojenie kvantovej mechaniky a teórie gravitácie predpovedá, že priestor nebude na najmenších škálach spojitý, ale objaví sa v ňom nejaká forma diskrétnej štruktúry.

V prednáške si vysvetlíme, ako to vieme, čo presne to znamená a ako by takáto štruktúra mohla realizovaná a detegovaná.

Juraj je odborný asistent na Katedre teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Jeho výskum sa zaoberá skúmaním vlastností fyzikálnych teórií

definovaných na nekomutatívnych priestoroch, ktoré sú príkladom priestorov s kvantovou štruktúrou. Okrem toho sa venuje popularizácii vedy a techniky, práci s talentovanou

mládežou a veľkú časť voľného času mu zaberá šport v rôznych formách, v posledných rokoch najmä trailový beh.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa: O povstávaní schopností u živých a (hlavne) umelých tvorov

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=XJoD_HuHYc0&t=1612s

Najnovšie výdobytky v oblasti umelej inteligencie umožňujú napodobňovať vývin schopností živých tvorov. Pomocou vývinovej psychológie a neurovedy si môžeme urobiť určitú predstavu o tom, ktoré schopnosti sú vrodené a ktoré sa získavajú a v akom poradí. Môžeme vyhodnocovať spôsob akým sa získavajú: niektoré získavame postupne, iné náhle.

Disfunkcia určitých funkcií mozgu tiež vrhá svetlo na to, akú rolu tieto funkcie hrajú vo vývine schopností. Tieto hypotézy si vieme čiastočne potvrdiť tvorbou umelých systémov. Vtedy síce vždy implementujeme len určitú ucelenú časť, zatiaľ čo v prírode vidíme zase vždy len celok, ale to je práve výhoda. Počas prednášky spomenieme, z akých jednoduchších funkcií povstáva schopnosť robota uvidieť sa v zrkadle, imitovať pohyby človeka, napodobniť počutý zvuk, či osvojiť si jazyk. Uvidíme, že kľúčom k napodobňovaniu vývinových procesov je technická dostupnosť mapovania mnohorozmerných dát do tzv. latentného priestoru s oveľa menšou dimenziou. Kým vytvorenie potrebných kóderov a dekóderov pre toto mapovanie zodpovedá postupnému učeniu, asociovanie latentných priestorov dokáže realizovať náhle osvojenie si schopností.

Prednášajúci: Andrej Lúčny

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

 

Klubovňa - Objav pohrebného komplexu Wahibre-meri-Neita v Abúsíre

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=dkaV1ECQ5dY&t=4977s

Nález balzamovacieho depozitu v Abúsíre, ktorý patril k šachtovej hrobke zatiaľ neznámeho sajského hodnostára Wahibremeryneita (26. dynastia), patrí k najväčším depozitom aký bol kedy v Egypte objavený a k tomu ešte neporušený! A podieľala sa na ňom slovenká egyptologyčka.

Pripravili: Renáta Rábeková a Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa - Dve storočia egyptológie: od rozlúštenia hieroglyfov po súčasnosť

Záznam z prednášky: https://www.youtube.com/watch?v=oeSgWVwA8jI

Druhá zo série prednášok o egyptológii.

Egyptológia je v palete humanitných a spoločenských vied relatívne mladou disciplínou, v tomto roku oslávi dve storočia svojej dobrodružnej existencie. Historici sa zhodujú dokonca na presnom dátume, kedy vznikla, bolo to 27. septembra 1822, keď Jean-François Champollion v Paríži francúzskej akadémii odprednášal svoj návrh rozlúštenia staroegyptských hieroglyfov.

Pripravila: Hana Dojčanová a Renáta Rábeková

Záznam: Pavel Bohuš

 

Klubovňa Mensy - Tajomstvá kráľa Tutanchamona

Záznam z prednášky : https://www.youtube.com/watch?v=2DS5r5MWL3w

Objav Tutanchamonovej hrobky, od ktorého v tomto roku ubehlo presne sto rokov, je bez pochyby najväčším archeologickým objavom v dejinách ľudstva. Materiálna, umelecká či historická hodnota predmetov z tejto slávnej hrobky v Údolí kráľov je nevyčísliteľná. Fascináciu týmto objavom však môžeme rovnako pripísať nespočetným záhadám, ktoré sa s osobou egyptského panovníka a jeho hrobkou viažu. Podarilo sa niečo z nich rozlúštiť za tých sto rokov od jeho objavenia? Vieme ako presne k objavu došlo? Kto boli Tutanchamonovi rodičia, ako žil a zomrel tento kráľ-chlapec? Spoločne sa pozrieme, o koľko toho dnes vieme o Tutanchamonovi viac, ako vedel jeho objaviteľ Howard Carter.

Cestu po stopách vzrušujúcej histórie začne Dr. phil. Veronika Verešová (Nadácia Aigyptos, Ústav orientalistiky SAV).

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Stránky