O Mense

Čo je Mensa

Mensa Slovensko je dobrovoľné, nezávislé, neziskové a nepolitické združenie osôb, ktoré spĺňajú podmienky členstva. Mensa Slovensko pôsobí na území SR. Sídlom združenia je Bratislava. Organizácia je nezisková.

Členovia Mensy

Riadnym členom Mensa Slovensko sa môže stať osoba, ktorá dosiahla v teste inteligencie, schválenom medzinárodným dozorným psychológom Mensa International, výsledok medzi hornými dvoma percentami celkovej populácie.

Ciele a poslanie Mensy

Inteligencia musí byť využívaná v prospech ľudstva. Preto Mensa Slovensko má len ciele ktoré sú v prospech ľudstva.

Poslaním Mensy Slovensko je najmä:
a) vyhľadávať ľudí s vysokým IQ a podporovať využitie ľudskej inteligencie v prospech ľudstva, poskytnúť stimulujúce intelektuálne a sociálne prostredie pre jej členov;
b) zabezpečiť fórum pre intelektuálnu výmenu názorov medzi členmi a podporovať vzdelávanie a spoluprácu členov formou prednášok, diskusií, časopisov, záujmových skupín a miestnych skupín, regionálnych, národných a medzinárodných stretnutí;
c) vytvárať podmienky pre prieskum členských názorov a postojov a pre podporu výskumov ktoré sa zaoberajú inteligenciou, alebo Mensou Slovensko s cieľom zlepšiť intelektuálne prostredie spoločnosti. Výskumy môžu byť uskutočňované vo vnútri, alebo mimo Mensy Slovensko;
d) podporovať a zabezpečovať vzdelávanie v oblastiach poskytujúcich veľké možnosti využitia ľudskej inteligencie v prospech spoločnosti a celého ľudstva;
e) podporovať a organizovať aktivity voľného času a vzdelávacie podujatia pre nadané deti a mládež, s cieľom a osobitnou pozornosťou na rozvoj ich talentu a nadania.