Klubovňa Mensy - "Kvantová štruktúra časopriestoru"

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=c0_3-hl0Ut8

Posledné tri roky sme začínali  prvou prednáškou v novom roku s Vedátorom. Tentokrát síce nepríde Samko Kováčik, ale rovnako naslovovzatý odborník: Juraj Tekel-)

Spojenie kvantovej mechaniky a teórie gravitácie predpovedá, že priestor nebude na najmenších škálach spojitý, ale objaví sa v ňom nejaká forma diskrétnej štruktúry.

V prednáške si vysvetlíme, ako to vieme, čo presne to znamená a ako by takáto štruktúra mohla realizovaná a detegovaná.

Juraj je odborný asistent na Katedre teoretickej fyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Jeho výskum sa zaoberá skúmaním vlastností fyzikálnych teórií

definovaných na nekomutatívnych priestoroch, ktoré sú príkladom priestorov s kvantovou štruktúrou. Okrem toho sa venuje popularizácii vedy a techniky, práci s talentovanou

mládežou a veľkú časť voľného času mu zaberá šport v rôznych formách, v posledných rokoch najmä trailový beh.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš