Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto sme?

Prevádzkovateľom osobných údajov je nezisková organizácia Mensa Slovensko, so sídlom Ľ. Fullu 15, 841 05 Bratislava, IČO: 3174400. E-mail: [email protected].

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naším cieľom je cieľom využitie inteligencie v prospech ľudstva. Združujeme ľudí s nad IQ130 a sme súčasťou Mensy International.

Osobné údaje spracúvame pre nasledovné účely:

 • Evidencia členov
  Na základe Vašej prihlášky (po splnení podmienok) budeme spracúvať vaše osobné údaje pre účely poskytovanie služieb členskej základne. Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvy. Doba uschovávanie je daná archívnym poriadkom počas trvania vášho členstva a 5 rokov po jeho ukončení

 • Testovanie IQ
  Testovanie vášho IQ vyžaduje spracúvanie vašich osobných údajov (Meno, Priezvisko, Adresa, kontaktné údaje, vek, výsledok testu). Právny základom je v tomto prípade plnenie zmluvy o dielo. Testovanie vykonávajú naši zmluvný psychológovia a výsledky testov a hodnotu IQ oznamujú vám. Mensa nespracováva hodnotu vášho IQ, eviduje iba splnenie podmienky pre prípadné členstvo v Mense, t.j. IQ 130+. Doba uschovávania kontaktných údajov účastníkov testovania je 6 mesiacov z dôvodu ochrany nášho oprávneného záujmu, aby opakované testovanie pre hodnovernosť výsledkov bolo s dostatočným časovým odstupom.

 • Certifikáty
  na základe výsledkom testov vám vystavíme certifikát, ktorý vás v prípade splnenia podmienok oprávňuje požiadať o členstvo v Mense. Na základ nášho oprávneného záujmu Vám členstvo môžeme ponúknuť a údaje budeme uschovávať po dobu 2 roky.

 • Evidencia darcov
  Prijímame dary od organizácií aj jednotlivcov. Darovacie zmluvy evidujeme z dôvodu splnenia našej zákonnej povinnosti. Doba uschovávania finančných dokladov a darovacích zmlúv je 10 rokov.

 • Evidencia kontaktov z webu
  Pre účely komunikácie evidujeme vaše dotazy z webu. Právnym základom je Váš súhlas a doba uschovávania týchto údajov je 2 roky.

 • Evidencia účastníkov podujatí Mensa
  Pre účely organizačného zabezpečenia podujatí spracúvame kontaktné údaje účastníkov. Právnym základ je plnenie zmluvy a doba spracúvania je daná archivačným poriadkom, minimálne však 2 roky.

 • Evidencia fanúšikovskej stránky na Facebooku
  Na základe Vášho súhlasu, ak sa stanete fanúšikom našej stánky Mensa Slovensko na sociálnej sieti Facebook, budú vaše údaje spracúvané správcami našej stránky pre účely informovania a propagácie a to až do odvolania Vášho súhlasu.

 • Fotografie a videá
  Na podujatiach Mensa sa zhotovujú obrazové záznamy pre účely propagácie aktivít Mensy. Tieto materiály v rámci nášho oprávneného záujem zverejňujeme v informačných materiáloch, na webe, fanúšikovskej stránke a newslettri. Proti zhotoveniu a zverejneniu fotografií a videí môžete namietať, vaše želanie budeme repšpektovať. Berte prosím na vedomie, že vyslovene neprejavíte nesúhlas, máme za to že ste k záznamu počas akcií privolili.

 • Evidencia profilov členov
  Na základe súhlasu zverejňujeme profily členov našej organizácie. Účelom je napĺňať naše poslanie a informovať verejnosť. Doba spracúvania ja do odvolania súhlasu, alebo ukončenia členstva.

 • IQ Olympiáda
  Sú súhlasom zákonných zástupocov (rodičov) spracúvame údaje detí do 14 rokov, pre účely organizovanie súťaží. Doba spracúvanie je maximálne 2 roky do 16 roku veku dieťaťa.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Nakoľko sme organizácia, ktorú tvoria prevažne dobrovoľníci so spracovaním osobných údajov nám pomáhajú preverení zmluvní partneri. Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Psychológovia a odborníci z príbuzných oblastí

 • Účtovné spoločnosti, audítori a daňoví poradcovia

 • Poskytovatelia IT a webových služieb

 • Grafické štúdiá a reklamné agentúry

 • Advokátske a právne kancelárie, znalci a súdny znalci a pod.

 

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Pre podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby môžete použite email na adrese [email protected]

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. 

 

Dátum zverejnenia dokumentu a jeho platnosti: 25. mája 2018