Spolupracujúce školy

Jedným z poslaní Mensy je venovať sa nadaným deťom, ich rodičom, učiteľom. Práve spolupráca so školami môže pomôcť v identifikovaní nadaných žiakov a ich ďalšej podpore, či už ide o základné, stredné, štátne alebo súkromné školy.
V škole trávia žiaci niekedy aj tretinu dňa, a preto sa stáva veľmi dôležitým miestom na identifikovanie talentovaného žiaka, rozvoj jeho potenciálneho nadania, ale aj miestom povzbudenia a motivácie. Zároveň však škola môže mať problém s podchytením vzdelávania nadaných žiakov a vytvorením dostatočne stimulujúceho prostredia pre nich.
Mensa rada pomôže a podporí školy, ktoré majú záujem o spoluprácu a chcú vytvoriť lepšie podmienky na vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov.
Podmienkou spolupráce medzi školou a Mensou je realizácia IQ testov detí minimálne raz do roka na dobrovoľnej báze. Aktívny monitoring talentovaných detí je pochopiteľne s predošlým súhlasom rodičov.
Vznikne tak stimulujúce prostredie pre nadané deti spoluprácou s detskou Mensou – Spoločenstvom Kempelena a spolu so školou sa rozvíjajú projekty rozvoja nadaných detí. Škola je zaradená do zoznamu spolupracujúcich s Mensou Slovensko a môže využívať branding cez logo na web stránke školy, roll-up na mieste, tričká alebo nálepky s logom.

Ak máte záujem nadviazať spoluprácu, kontaktujte nás prosím na email: skoly@mensa.sk.

Spolupracujúce školy:

  • Súkromná základná škola Lermontovova 1, Košice
  • 1. Súkromné Banskobystrické gymnázium
  • ZŠ s MŠ Oravské Veselé 377
  • ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica