Klubovňa: O povstávaní schopností u živých a (hlavne) umelých tvorov

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=XJoD_HuHYc0&t=1612s

Najnovšie výdobytky v oblasti umelej inteligencie umožňujú napodobňovať vývin schopností živých tvorov. Pomocou vývinovej psychológie a neurovedy si môžeme urobiť určitú predstavu o tom, ktoré schopnosti sú vrodené a ktoré sa získavajú a v akom poradí. Môžeme vyhodnocovať spôsob akým sa získavajú: niektoré získavame postupne, iné náhle.

Disfunkcia určitých funkcií mozgu tiež vrhá svetlo na to, akú rolu tieto funkcie hrajú vo vývine schopností. Tieto hypotézy si vieme čiastočne potvrdiť tvorbou umelých systémov. Vtedy síce vždy implementujeme len určitú ucelenú časť, zatiaľ čo v prírode vidíme zase vždy len celok, ale to je práve výhoda. Počas prednášky spomenieme, z akých jednoduchších funkcií povstáva schopnosť robota uvidieť sa v zrkadle, imitovať pohyby človeka, napodobniť počutý zvuk, či osvojiť si jazyk. Uvidíme, že kľúčom k napodobňovaniu vývinových procesov je technická dostupnosť mapovania mnohorozmerných dát do tzv. latentného priestoru s oveľa menšou dimenziou. Kým vytvorenie potrebných kóderov a dekóderov pre toto mapovanie zodpovedá postupnému učeniu, asociovanie latentných priestorov dokáže realizovať náhle osvojenie si schopností.

Prednášajúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD., mensan,  pôsobí na Katedre aplikovanej informatiky na Matfyze v Bratislave, kde vyštudoval (pod vedením prof. Jozef Kelemena) odbor umelá inteligencia a získal doktorát z aplikovanej informatiky. V značnej miere pôsobí v komerčnej sfére (MicroStep-MIS, ME-Inspection). Je spoluzakladateľom občianskych združení Robotika.SK a Trojsten. Istý čas pôsobil ako hlavný porotca Central European Regional ACM Programming Contest a je pravidelným porotcom súťaže mobilných robotov ISTROBOT.

Prednášajúci: Andrej Lúčny

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš