Videá

Klubovňa Mensy - Covid—nečakané ekonomické dôsledky

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=32lKFo3P7Y8

Počas korona krízy rástli nielen burzy, ale aj ceny nehnuteľností. Po odznení najvážnejších zdravotných rizík sme zas svedkami bezprecedentného rastu cien komodít, ale aj cien v nákladnej doprave. Pozrime sa spolu na príčiny, na pohľad, paradoxného vývoja v hospodárstve počas najvážnejšej globálnej pandémie od čias španielskej chrípky.

Prednášajúci: Vladimír Vaňo je skúsený slovenský analytik, ktorý začínal ešte v minulom storočí vo Veľkej Štvorke a rokmi sa vypracoval na Hlavného ekonóma stredoeurópskej bankovej skupiny vo Viedni.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Klubovňa Mensy - Vieme kriticky myslieť?

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=7n4CuRxMQrA

Interaktívna prednáška reaguje na stúpajúci trend a potrebu rozvoja vzdelávania v oblasti kritického myslenia ako základnej zručnosti pri zaradení sa do občianskej spoločnosti a prijatia zodpovednosti za svoj život. Podujatie predstaví základné prvky kritického myslenia a ako ich využívať v akejkoľvek oblasti svojho života. Lektorka poukáže ako rozvinúť základnú schopnosť kriticky hodnotiť prijímané informácie a overovať ich dôveryhodnosť v základných oblastiach života. Vymedzí pojem kritické myslenie a porovná jeho využívanie/nevyužívanie pri prijímaní informácií.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

 

Klubovňa Mensy - Je základný, či nepodmienený príjem pre každého, reálny?

https://www.youtube.com/watch?v=JzeArFZKz7M

Prednášajúci: Mgr. Ľubomír Šottník

V súčasnosti doktorand na Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied.
Jeho výskumný zámer sa zameriava na vplyv nových technológií na trh práce a spoločnosť a realizovateľnosť univerzálneho základného príjmu.

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš

Stránky