Inštrukcie k voľbám rozhodcu sporov v roku 2024

V období apríl až máj sa uskutočnia voľby rozhodcu sporov. Funkčné obdobie rozhodcu sporov bude v súlade s bodom 6.6. Stanov Mensy Slovensko (ďalej len „MS“) dva roky.

Právo voliť má výhradne riadny člen Mensy Slovensko (volič), t. j. v prípade, ak má člen MS záujem voliť a nemá uhradené členské, je potrebné, aby ho uhradil. Ak chceš voliť, je potrebné mať uhradené členské na rok 2024. Volebná komisia bude kontrolovať uhradenie členského každého voliča. 

Miesto a termín konania volieb

Miesto:    Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, Radlinského 9, 812 37 Bratislava  

Termín:

▪       Hlasovanie elektronicky: 03.05.2024 – 17.05.2024

▪       Hlasovanie poštou: 26.04.2024 – 14.05.2024

▪       Hlasovanie osobne na Valnom zhromaždení: 18.05.2024

 

Podmienky hlasovania 

Volič si zvolí výhradne jeden spôsob hlasovania. V prípade, ak volič bude hlasovať viacerými spôsobmi, platný bude iba jeden spôsob hlasovania, a to nasledovne:

Elektronicky a poštou/osobne: platiť bude hlasovanie vykonané elektronicky, doručená obálka sa preškrtne a vyradí / osobné hlasovanie nebude umožnené

Poštou a osobne: platiť bude hlasovanie vykonané poštou, osobné hlasovanie nebude umožnené

Hlasovanie elektronicky

Voličom bude zaslaný jedinečný prístupový kód na ich jednu e-mailovú adresu, ktorú poskytli MS, resp. sa použije iný spôsob, ktorý umožní vybraný volebný softvér. V prípade zmeny v elektronickej adrese voliča je potrebné túto zmenu okamžite oznámiť tajomníčke MS. Po nastavení a uzamknutí volebného systému už nebude možné vykonať žiadne zmeny. Hlasovať je možné iba jeden raz a odoslaný hlas nie je možné vziať späť ani zmeniť.

Volebný systém umožní vykonať hlasovanie výhradne v stanovenej lehote. Po nastavení všetkých parametrov volebného systému a jeho uzamknutí nebude umožnené s volebným systémom žiadnym spôsobom manipulovať. Z uvedeného dôvodu volič v prípade zlyhania súvisiaceho s vykonaním hlasovania vo volebnom systéme využije iný spôsob hlasovania. 

Konkrétne inštrukcie k vykonaniu elektronického hlasovania budú uvedené priamo vo volebnom systéme v závislosti od jeho funkcionalít.

Hlasovanie poštou

Volič vyplní volebný lístok tak, že k vybranému kandidátovi do vyznačeného poľa vpíše krížik. Takto vyplnený volebný lístok vloží do čistej, t. j. neoznačenej obálky, ktorú zalepí a vloží do druhej (vonkajšej) obálky, na ktorej uvedie:

▪       adresu notára: JUDr. Tatiana Schweighoferová, Zahradnícka 7, 811 07 Bratislava 

▪       identifikáciu odosielateľa,

▪       členské číslo odosielateľa,

▪       označenie „Mensa SK“.

Volebný lístok a identifikáciu voliča si môžete stiahnuť tu. 

Do vonkajšej obálky volič okrem obálky s vyplneným volebným lístkom vloží dokument „Identifikácia voliča“ v zmysle inštrukcií volebnej komisie, ktorý musí obsahovať notárske osvedčenie pravosti podpisu.

Zásielka opatrená podľa vyššie uvedených inštrukcií musí byť podaná poštovému podniku najskôr v deň označený ako začiatok volieb touto formou a najneskôr v deň, ktorý je označený ako posledný deň volieb touto formou. MS nezodpovedá za neskoré podanie zásielky poštovému podniku, ani za zlyhanie na strane poštového podniku. V prípade nedoručenia obálky na adresu notára dôkazné bremeno znáša volič. Obálku nie je možné doručiť na adresu notára osobne, ani iným spôsobom, ako určeným.

Za účelom zachovania tajnosti volieb (najmä v prípade jediného doručeného hlasu touto formou) sa odporúča ako vnútornú obálku použiť čistú bielu obálku formát C5 (162 x 229 mm). Takéto obálky budú použité na osobnom hlasovaní.

Postup volebnej komisie pred začiatkom osobného hlasovania

Volebná komisia:

  1. zapečatí prázdnu volebnú urnu,
  2. odomkne volebný systém a vytlačí zoznam voličov, ktorí vykonali hlasovanie elektronicky,
  3. otvorí notársky zapečatený obal a vyberie z neho obálky, ktoré boli v stanovenej lehote doručené na adresu určeného notára,
  4. skontroluje, či voliči uvedení ako odosielatelia na doručených obálkach sú riadnymi členmi MS a či nevolili aj elektronickou formou; ak sa zistí duplicita, obálka sa preškrtne a vyradí ako neplatná,
  5. vyznačí v zozname voličov tých, ktorí vykonali hlasovanie touto cestou vrátane dátumu podania zásielky poštovému podniku,
  6.  vyberie z ostatných nevyradených obálok čisté obálky a vhodí ich do volebnej urny.

Hlasovanie osobne

7.  Po ukončení postupu uvedeného v bodoch 1. až 6. volebná komisia vyhlási začiatok volieb touto formou. 

8.  Volebná komisia skontroluje identifikáciu (meno, priezvisko, adresa a členské číslo) voliča a či je volič riadnym členom. Následne volebná komisia skontroluje, či volič nevolil aj inou formou. V prípade, že volič je riadnym členom a nevolil inou formou, volebná komisia mu odovzdá volebný lístok a prázdnu obálku, v opačnom prípade nebude takémuto členovi MS umožnené hlasovať.

9.  Volič na určenom mieste, ktoré zaistí podmienky tajných volieb, vyplní hlasovací lístok tak, že podľa pokynov na hlasovacom lístku k vybranému kandidátovi do vyznačeného poľa vpíše krížik. Volebný lístok volič vloží do obálky, ktorú zalepí a vhodí do volebnej urny.

Sčítanie hlasov a výsledky volieb

Volebná komisia:

10.  vyberie z urny všetky obálky a spočíta ich počet,

11.  vyberie z obálok hlasovacie lístky a spočíta ich počet,

12.  skontroluje platnosť hlasov na hlasovacích lístkoch a spočíta všetky platné hlasy,

13.  k počtu hlasov podľa bodu 12. pripočíta všetky hlasy zrealizované elektronicky,

14.  zostaví poradie kandidátov zostupne podľa počtu získaných hlasov,

15.  vyhlási výsledky volieb.

 

Volebná komisia
Mensa Slovensko

17.4.2024