2% z dane pre Mensu

UPOZORNENIE:

Obdobie pandémie bolo na daňové účely ukončené 30. septembra 2020.

Fyzické a právnické osoby podávajúce daňové priznanie:

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynul počas obdobia pandémie, sa podáva v lehote do 31. októbra 2020. Keďže tento dátum pripadá na deň pracovného voľna, posledným dňom na podanie daňového priznania je 2. november 2020. 

Zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, možno podať do 30. novembra 2020.

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. novembra 2020. 

 

2% dane pre Mensu Slovensko

 

Vážení členovia a sympatizanti,

 

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať podiel dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb zákonom určeným subjektom. O Váš príspevok sa podobne ako v minulých rokoch uchádza aj Mensa Slovensko.

Našim poslaním je podporovať využitie inteligencie v prospech ľudstva. Pracujeme s nadanými deťmi, pričom sa zameriavame na ich vzdelávanie a rozvoj logického myslenia. Sprostredkúvame kontakty a spoluprácu ľudí s nadpriemerným IQ na Slovensku i za jeho hranicami. Organizujeme rôzne prednášky, besedy a diskusné fóra. Usporadúvame súťaže v oblastiach využívajúcich logické myslenie. Tradíciou sú IQ olympiády ako i každoročný tábor pre nadané deti s bohatým programom. Viaceré akcie prispievajú aj ku vzdelávaniu samotných členov Mensy. Spolupracujeme so školami s cieľom podporiť osobitný pedagogický prístup k nadaným deťom rešpektujúci ich potreby a schopnosti. Dvakrát v roku organizujeme celoslovenské stretnutia členov, na ktorých nie je núdza o zaujímavé exkurzie, prehliadky či iné vzdelávacie aktvity. V roku 2013 sme zorganizovali stretnutie členov európskych organizácií Mensa s názvom EMAG 2013, ktoré bolo vrcholnou udalosťou Mensy v Európe a účastníkmi bolo hodnotené veľmi pozitívne. V roku 2017 sme IQ olympiádu pripravili prvýkrát ako celoslovenskú súťaž. V rovnakom formáte sme ju realizovali aj v rokoch 2018 a 2019 a plánujeme v tom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Na prelome rokov 2018 a 2019 sme  zorganizovali silvestrovské stretnutie členov európskych organizácií Mensy.

Vďaka Vašim príspevkom sme dokázali zorganizovať aj tieto ďalšie aktivity:

  • semináre o tvorivosti a silných stránkach nadaných detí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach
  • každoročné letné tábory pre nadané deti v Krahuliach
  • školenie dobrovoľníkov na prácu pre neziskové organizácie – Leadership Day
  • prednášky s rozličným zameraním pre členov a aj pre verejnosť
  • iné súťaže a aktivity pre deti zamerané na riešenie rozličných hlavolamov a šifier
  • seminár Zelená pre nadanie zameraný na rozvoj komunikačných schopností.

Uvedomujeme si, že náš potenciál môže byť využitý aj v iných oblastiach, a budeme Vám vďační za Vaše návrhy.

 

 

Ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov?

 

 

Fyzické osoby

 

Fyzické osoby môžu poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 percent jednému prijímateľovi. Ak v ste v roku 2019 vykonávali dobrovoľnícku činnosť spolu najmenej v rozsahu 40 hodín v jednej alebo viacerých neziskových organizáciách a máte o tejto činnosti potvrdenie, môžete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 percent jednému prijímateľovi. Ak ste sa rozhodli poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov Mense Slovensko, postupujte podľa nižšie uvedeného návodu:

 

Ak ste za rok 2019 mali iba príjmy zo závislej činnosti  (to znamená iba príjmy zo zamestnania) a požiadali ste svojho zamestnávateľa do 15. februára 2020 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, požiadajte zamestnávateľa aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Vzor Potvrdenia o zaplatení dane nájdete v sekcii dokumentov na našej www stránke https://www.mensa.sk/dokumenty. Do 30. apríla 2020 predložte (osobne alebo poštou) miestne príslušnému správcovi dane podľa Vášho trvalého bydliska Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) dane (vzor s predtlačenými údajmi o našej organizácii nájdete v sekcii dokumentov na našej www stránke https://www.mensa.sk/dokumenty). K vyhláseniu musíte priložiť Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom a v prípade poukázania 3% zaplatenej dane aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, trvalý pobyt) poskytnuté Mense Slovensko, v spodnej časti vyhlásenia označte túto možnosť krížikom.

 

Ak ste mali v roku 2019 aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, musíte do 31. marca 2020 podať daňové priznanie, pokiaľ nebudete mať lehotu predĺženú. V daňovom priznaní (typ B) uvediete v XII. oddieli sumu zodpovedajúcu 2% (3%, v tomto prípade zaškrtnite aj možnosť, že spĺňate podmienky pre poukázanie 3%) dane z príjmu fyzických osôb a v časti „Údaje o prijímateľovi“ tieto údaje:

 

IČO:                                            31 744 001

Právna forma:                              Org. s medzinár. prvkom

Obchodné meno (názov):             Mensa Slovensko

Ulica:                                           Ľ. Fullu

Číslo:                                           15

PSČ:                                           841 05

Obec:                                          Bratislava

 

V prípade poukázania 3% zaplatenej dane je potrebné k daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, trvalý pobyt) poskytnuté Mense Slovensko, v spodnej časti oddielu XII označte túto možnosť krížikom. Vyhlásenie v XII. oddieli je potrebné osobitne podpísať.

 

 

Ak ste v roku 2019 mali síce iba príjmy zo závislej činnosti, avšak nepožiadali ste alebo ste nemohli požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, musíte do 31. marca 2020 podať daňové priznanie, pokiaľ nebudete mať lehotu predĺženú. V daňovom priznaní (typ A) uvediete v VIII. oddieli sumu zodpovedajúcu 2% (3%, v tomto prípade zaškrtnite aj možnosť, že spĺňate podmienky pre poukázanie 3%) dane z príjmu fyzických osôb a v časti „Údaje o prijímateľovi“ vyššie uvedené údaje o našej organizácii. V prípade poukázania 3% zaplatenej dane je potrebné k daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, trvalý pobyt) poskytnuté Mense Slovensko, v spodnej časti oddielu VIII označte túto možnosť krížikom. Vyhlásenie v VIII. oddieli je potrebné osobitne podpísať.

 

Minimálna poukázaná suma fyzickou osobou predstavuje 3 euro.

 

 

Právnické osoby

 

Možnosť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely majú aj právnické osoby. Tieto môžu určeným prijímateľom poukázať spolu 1% dane. Ak do termínu na podanie daňového priznania poskytnú daňovníkom nezriadeným na podnikanie dar vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 na účely, na aké možno použiť aj prijatý podiel zaplatenej dane z príjmov, môžu poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov až do výšky 2% dane.

V daňovom priznaní v VI. časti uvedú poukázanú sumu a vyššie uvedené údaje o našej organizácii. Pokiaľ súhlasia s tým, aby boli údaje o nich (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) poskytnuté Mense Slovensko, vo vrchnom riadku VI. časti  označia túto možnosť krížikom. Vyhlásenie v VI. časti je potrebné osobitne podpísať.

 

Minimálna poukázaná suma pre jedného prijímateľa je 8 euro.

 

V prípade záujmu o darovanie peňažných prostriedkov Mense Slovensko nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese mensa@mensa.sk.

 

Termíny na podanie daňového priznania a Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% dane je nutné dodržať. Do 15 dní od termínu na podanie daňového priznania nesmiete mať daňové nedoplatky.

 

Veríme, že spolu s inými Vašimi cennými návrhmi aj Vašou finančnou pomocou prispejete k rozvoju a skvalitneniu činnosti našej organizácie.

 

 

S pozdravom

 

Henrich Kriško

Hospodár Mensy Slovensko