2% z dane pre Mensu

2% dane pre Mensu Slovensko

 

Vážení členovia a sympatizanti,

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať podiel dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb zákonom určeným subjektom. O Váš príspevok sa podobne ako v minulých rokoch uchádza aj Mensa Slovensko.

Našim poslaním je podporovať využitie inteligencie v prospech ľudstva. Pracujeme s nadanými deťmi, pričom sa zameriavame na ich vzdelávanie a rozvoj logického myslenia. Sprostredkúvame kontakty a spoluprácu ľudí s nadpriemerným IQ na Slovensku i za jeho hranicami. Organizujeme rôzne prednášky, besedy a diskusné fóra. Usporadúvame súťaže v oblastiach využívajúcich logické myslenie. Tradíciou sú IQ olympiády ako i každoročný tábor pre nadané deti s bohatým programom. Viaceré akcie prispievajú aj ku vzdelávaniu samotných členov Mensy. Spolupracujeme so školami s cieľom podporiť osobitný pedagogický prístup k nadaným deťom rešpektujúci ich potreby a schopnosti. V roku 2013 sme zorganizovali stretnutie členov európskych organizácií Mensa s názvom EMAG 2013, ktoré bolo vrcholnou udalosťou Mensy v Európe a účastníkmi bolo hodnotené veľmi pozitívne. V roku 2017 sme IQ olympiádu pripravili prvýkrát ako celoslovenskú súťaž a v takomto formáte ju plánujeme ponúkať aj v nasledujúcich rokoch. V roku 2018 budeme organizovať silvestrovské stretnutie členov európskych organizácií Mensy.

Vďaka Vašim príspevkom sme dokázali zorganizovať aj tieto ďalšie aktivity:

  • semináre o tvorivosti a silných stránkach nadaných detí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach

  • každoročné letné tábory pre nadané deti v Krahuliach

  • školenie dobrovoľníkov na prácu pre neziskové organizácie – Leadership Day

  • prednášky s rozličným zameraním pre členov a aj pre verejnosť

  • iné súťaže pre deti zamerané na riešenie rozličných hlavolamov a šifier

  • seminár Zelená pre nadanie zameraný na rozvoj komunikačných schopností.

Uvedomujeme si, že náš potenciál môže byť využitý aj v iných oblastiach, a budeme Vám vďační za Vaše návrhy.

 

Ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov?

 

Fyzické osoby

Fyzické osoby môžu poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 percent jednému prijímateľovi. Ak v ste v roku 2017 vykonávali dobrovoľnícku činnosť spolu najmenej v rozsahu 40 hodín v jednej alebo viacerých neziskových organizáciách a máte o tejto činnosti potvrdenie, môžete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 percent jednému prijímateľovi. Ak ste sa rozhodli poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov Mense Slovensko, postupujte podľa nižšie uvedeného návodu:

Ak ste za rok 2017 mali iba príjmy zo závislej činnosti (to znamená iba príjmy zo zamestnania) a rozhodnete sa požiadať svojho zamestnávateľa do 15. februára 2018 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, požiadajte zamestnávateľa aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (vyznačte na tlačive Žiadosti o ročné zúčtovanie). Vzor Potvrdenia o zaplatení dane nájdete v sekcii dokumentov na našej www stránke https://www.mensa.sk/dokumenty. Do 30. apríla 2018 predložte (osobne alebo poštou) miestne príslušnému správcovi dane podľa Vášho trvalého bydliska Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) dane (vzor s predtlačenými údajmi o našej organizácii nájdete v sekcii dokumentov na našej www stránke https://www.mensa.sk/dokumenty). K vyhláseniu musíte priložiť Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom a v prípade poukázania 3% zaplatenej dane aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, trvalý pobyt) poskytnuté Mense Slovensko, v spodnej časti vyhlásenia označte túto možnosť krížikom.

Ak ste mali v roku 2017 aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, musíte do 31. marca 2018 podať daňové priznanie, pokiaľ nebudete mať lehotu predĺženú. V daňovom priznaní (typ B) uvediete v XII. oddieli sumu zodpovedajúcu 2% (3%, v tomto prípade zaškrtnite aj možnosť, že spĺňate podmienky pre poukázanie 3%) dane z príjmu fyzických osôb a v časti Údaje o prijímateľovi tieto údaje:

 

IČO: 31 744 001

Právna forma: Org. s medzinár. prvkom

Obchodné meno (názov): Mensa Slovensko

Ulica: Ľ. Fullu

Číslo: 15

PSČ: 841 05

Obec: Bratislava

 

V prípade poukázania 3% zaplatenej dane je potrebné k daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, trvalý pobyt) poskytnuté Mense Slovensko, v spodnej časti oddielu XII označte túto možnosť krížikom. Vyhlásenie v XII. oddieli je potrebné osobitne podpísať.

 

Ak ste v roku 2017 mali síce iba príjmy zo závislej činnosti, avšak nepožiadate alebo nemôžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, musíte do 31. marca 2018 podať daňové priznanie. V daňovom priznaní (typ A) uvediete v VIII. oddieli sumu zodpovedajúcu 2% (3%, v tomto prípade zaškrtnite aj možnosť, že spĺňate podmienky pre poukázanie 3%) dane z príjmu fyzických osôb a v časti Údaje o prijímateľovi vyššie uvedené údaje o našej organizácii. V prípade poukázania 3% zaplatenej dane je potrebné k daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, trvalý pobyt) poskytnuté Mense Slovensko, v spodnej časti oddielu VIII označte túto možnosť krížikom. Vyhlásenie v VIII. oddieli je potrebné osobitne podpísať.

 

Minimálna poukázaná suma pre fyzickú osobu predstavuje 3 euro.

 

Právnické osoby

Možnosť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely majú aj právnické osoby. Tieto môžu určeným prijímateľom poukázať spolu 1% dane. Ak do termínu na podanie daňového priznania poskytnú daňovníkom nezriadeným na podnikanie dar vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 na účely, na aké možno použiť aj prijatý podiel zaplatenej dane z príjmov, môžu poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov až do výšky 2% dane.

V daňovom priznaní v VI. časti uvedú poukázanú sumu a vyššie uvedené údaje o našej organizácii. Pokiaľ súhlasia s tým, aby boli údaje o nich (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) poskytnuté Mense Slovensko, vo vrchnom riadku VI. časti označia túto možnosť krížikom.

Minimálna poukázaná suma pre jedného prijímateľa je 8 euro.

V prípade záujmu o darovanie peňažných prostriedkov Mense Slovensko nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese mensa@mensa.sk.

 

 

Termíny na podanie daňového priznania a Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% dane je nutné dodržať. Do 15 dní od termínu na podanie daňového priznania nesmiete mať nijaké daňové nedoplatky.

Veríme, že spolu s inými Vašimi cennými návrhmi aj Vašou finančnou pomocou prispejete k rozvoju a skvalitneniu činnosti našej organizácie.

 

S pozdravom

 

 

Henrich Kriško

Hospodár Mensy Slovensko