2% z dane pre Mensu

 

Vážení členovia a sympatizanti,

 

Aj v tomto roku máte možnosť poukázať podiel dane z príjmov fyzických osôb alebo právnických osôb zákonom určeným subjektom. O Váš príspevok sa podobne ako v minulých rokoch uchádza aj Mensa Slovensko.
Našim poslaním je podporovať využitie inteligencie v prospech ľudstva. Pracujeme s nadanými deťmi, pričom sa zameriavame na ich vzdelávanie a rozvoj logického myslenia. Sprostredkúvame kontakty a spoluprácu ľudí s nadpriemerným IQ na Slovensku i za jeho hranicami. Organizujeme rôzne prednášky, besedy a diskusné fóra. Usporadúvame súťaže v oblastiach využívajúcich ligické myslenie. Tradíciou sú IQ olympiády ako i každoročný tábor pre nadané deti s bohatým programom. Viaceré akcie prispievajú aj ku vzdelávaniu samotných členov Mensy. Spolupracujeme so školami s cieľom podporiť osobitný pedagogický prístup k nadaným deťom rešpektujúci ich potreby a schopnosti. V roku 2013 sme zorganizovali stretnutie členov európskych organizácií Mensa s názvom EMAG 2013, ktoré bolo vrcholnou udalosťou Mensy v Európe a účastníkmi bolo hodnotené veľmi pozitívne. V tomto roku plánujeme využiť doterajšie skúsenosti z realizácie IQ olympiády v regiónoch a rozšíriť jej konanie na celé Slovensko.
Aj vďaka Vašim príspevkom sme tiež dokázali zorganizovať:

  • semináre o tvorivosti a silných stránkach nadaných detí v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach
  • každoročné letné tábory pre nadané deti v Krahuliach
  • školenie dobrovoľníkov na prácu pre neziskové organizácie – Leadership Day
  • prednášky s rozličným zameraním pre členov a aj pre verejnosť
  • každoročne IQ olympiádu vo vybranom regióne Slovenska
  • iné súťaže pre deti zamerané na riešenie rozličných hlavolamov a šifier
  • seminár Zelená pre nadanie zameraný na rozvoj komunikačných schopností

Uvedomujeme si, že náš potenciál môže byť využitý aj v iných oblastiach, a budeme Vám vďační za Vaše návrhy.

 

Ako postupovať pri poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov?

 

Fyzické osoby

Fyzické osoby môžu poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 percent jednému prijímateľovi. Ak v ste v roku 2016 vykonávali dobrovoľnícku činnosť spolu najmenej v rozsahu 40 hodín v jednej alebo viacerých neziskových organizáciách a máte o tejto činnosti potvrdenie, môžete poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 percent jednému prijímateľovi. Ak ste sa rozhodli poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov Mense Slovensko, postupujte podľa nižšie uvedeného návodu:

Ak ste za rok 2016 mali iba príjmy zo závislej činnosti  (to znamená iba príjmy zo zamestnania) a rozhodli ste sa požiadať svojho zamestnávateľa do 15. februára 2017 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, požiadajte zamestnávateľa aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. Jeho vzor nájdete v sekcii dokumentov na našej www stránke https://www.mensa.sk/dokumenty. Do 30. apríla 2017 predložte (osobne alebo poštou) miestne príslušnému správcovi dane podľa Vášho trvalého bydliska Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) dane (vzor s predtlačenými údajmi o našej organizácii nájdete v sekcii dokumentov na našej www stránke https://www.mensa.sk/dokumenty). K vyhláseniu musíte priložiť Potvrdenie o zaplatení dane vystavené zamestnávateľom a v prípade poukázania 3% zaplatenej dane aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, trvalý pobyt) poskytnuté Mense Slovensko, v spodnej časti vyhlásenia označte túto možnosť krížikom.

Ak ste mali v roku 2016 aj iné príjmy ako príjmy zo závislej činnosti, musíte do 31. marca 2017 podať daňové priznanie, pokiaľ nebudete mať lehotu predĺženú. V daňovom priznaní (typ B) uvediete v XII. oddieli sumu zodpovedajúcu 2% (3%, v tomto prípade zaškrtnite aj možnosť, že spĺňate podmienky pre poukázanie 3%) dane z príjmu fyzických osôb a v časti Údaje o prijímateľovi tieto údaje:

IČO: 31 744 001
Právna forma: Organizácia s medzinárodným prvkom
Obchodné meno (názov): Mensa Slovensko
Ulica: Ľ. Fullu
Číslo: 15
PSČ: 841 05
Obec: Bratislava

V prípade poukázania 3% zaplatenej dane je potrebné k daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, trvalý pobyt) poskytnuté Mense Slovensko, v spodnej časti oddielu XII označte túto možnosť krížikom.

Ak ste v roku 2016 mali síce iba príjmy zo závislej činnosti, avšak nepožiadali ste alebo nemohli ste požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, musíte do 31. marca 2017 podať daňové priznanie. V daňovom priznaní (typ A) uvediete v VIII. oddieli sumu zodpovedajúcu 2% (3%, v tomto prípade zaškrtnite aj možnosť, že spĺňate podmienky pre poukázanie 3%) dane z príjmu fyzických osôb a v časti Údaje o prijímateľovi vyššie uvedené údaje o našej organizácii. V prípade poukázania 3% zaplatenej dane je potrebné k daňovému priznaniu priložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti. Pokiaľ súhlasíte s tým, aby boli Vaše osobné údaje (meno a priezvisko, trvalý pobyt) poskytnuté Mense Slovensko, v spodnej časti oddielu VIII označte túto možnosť krížikom.

Minimálna poukázaná suma pre fyzickú osobu predstavuje 3,00 EUR.

Právnické osoby

Možnosť poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov na osobitné účely majú aj právnické osoby. Tieto môžu určeným prijímateľom poukázať spolu 1% dane. Ak do termínu na podanie daňového priznania poskytnú daňovníkom nezriadeným na podnikanie dar vo výške najmenej 0,5% zaplatenej dane z príjmov za rok 2016 na účely, na aké možno použiť aj prijatý podiel zaplatenej dane z príjmov, môžu poukázať podiel zaplatenej dane z príjmov až do výšky 2% dane.
V daňovom priznaní v IV. časti uvedú poukázanú sumu a vyššie uvedené údaje o našej organizácii. Pokiaľ súhlasia s tým, aby boli údaje o nich (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) poskytnuté Mense Slovensko, vo vrchnom riadku IV. časti  označia túto možnosť krížikom.

Minimálna poukázaná suma pre jedného prijímateľa je 8,00 EUR.

V prípade záujmu o darovanie peňažných prostriedkov Mense Slovensko nás môžete kontaktovať na e-mailovej adrese mensa@mensa.sk.

Termíny na podanie daňového priznania a Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% dane je nutné dodržať. K termínu podania daňového priznania nesmiete mať nijaké daňové nedoplatky a daň z príjmov za rok 2015 musí byť zaplatená v zákonom stanovenej lehote.

Veríme, že spolu s inými Vašimi cennými návrhmi aj Vašou finančnou pomocou prispejete k rozvoju a skvalitneniu činnosti našej organizácie.

S pozdravom

Henrich Kriško
Hospodár Mensy Slovensko

Dokumenty na stiahnutie
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z  príjmov zo závislej činnosti

Dokumenty potrebné pre poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov sa nachádzajú aj v sekcii Dokumenty.