Stanovy Mensy Slovensko

1. Názov a sídlo

Mensa Slovensko (ďalej len MS) je dobrovoľné, nezávislé, neziskové a nepolitické združenie osôb, ktoré spĺňajú podmienky členstva. MS pôsobí na území SR. Sídlom združenia je Bratislava. MS je nezisková organizácia.

 

2. Účel a poslanie MS

Inteligencia musí byť využívaná v prospech ľudstva. Preto Mensa Slovensko nemá žiadne ciele ktoré by boli ľudstvu neprospešné.

2.1 Účelom a poslaním Mensy Slovensko je najmä:

 1. vyhľadávať ľudí s vysokým IQ a podporovať využitie ľudskej inteligencie v prospech ľudstva, poskytnúť stimulujúce intelektuálne a sociálne prostredie pre jej členov;
 2. zabezpečiť fórum pre intelektuálnu výmenu názorov medzi členmi a podporovať vzdelávanie a spoluprácu členov formou prednášok, diskusií, časopisov, záujmových skupín a miestnych skupín, regionálnych, národných a medzinárodných stretnutí;
 3. vytvárať podmienky pre prieskum členských názorov a postojov a pre podporu výskumov ktoré sa zaoberajú inteligenciou, alebo Mensou Slovensko s cieľom zlepšiť intelektuálne prostredie spoločnosti. Výskumy môžu byť uskutočňované vo vnútri, alebo mimo Mensy Slovensko;
 4. podporovať a zabezpečovať vzdelávanie v oblastiach poskytujúcich veľké možnosti využitia ľudskej inteligencie v prospech spoločnosti a celého ľudstva;
 5. podporovať a organizovať aktivity voľného času a vzdelávacie podujatia pre nadané deti a mládež, s cieľom a osobitnou pozornosťou na rozvoj ich talentu a nadania.

2.2. MS združuje členov s najrôznejšími názormi. Nemá žiadne ideologické, filozofické, politické alebo náboženské poslanie, a preto nesmie konať žiadne ideologické, filozofické, politické alebo náboženské akcie, ktoré by boli prezentované ako názor alebo činnosť Mensy. Názor ktoréhokoľvek člena MS je jeho osobný názor, a nie oficiálny názor Mensy.

 

3. Vzťah MS k Mense International

3.1. MS je súčasťou Mensy International (ďalej len MI), medzinárodnej organizácie, ktorá združuje národné organizácie a priamych medzinárodných členov.

3.2. MS sa riadi vlastnými stanovami a stanovami a pravidlami MI, s výnimkou prípadov, ktoré by boli v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

3.3. MS odvádza MI podiel z členských príspevkov podľa rozhodnutia orgánov MI.

3.4. MS používa názov „Mensa“ a znak Mensy v súlade so stanovami MI a so súhlasom MI a spoločnosti Mensa International Limited (Ďalej len „MIL“), ktorá je vlastníkom mena a znaku.

 

4. Členstvo

4.1. Podmienky vstupu a členstvo v MS

4.1.1. Riadnym členom MS sa môže stať osoba, ktorá dosiahla v teste inteligencie, schválenom medzinárodným dozorným psychológom MI, uskutočneným riadne pod dozorom, výsledok medzi hornými dvoma percentami celkovej populácie.

4.1.2. Členom Mensy Slovensko nemôže byť člen inej národnej Mensy alebo priamy člen Mensy International.

 

4.2. Vznik členstva

Riadnym členom MS je osoba, ktorá splnila podmienky uvedené v odsekoch 4.1.1. a 4.1.2. týchto Stanov, prijala ponuku na členstvo, zaplatila členský príspevok a všetky stanovené poplatky a v súčasnosti nie je subjektom sankcií ani zo strany MS ani Medzinárodnej Rady Riaditeľov Mensy.

 

4.3. Zánik členstva

4.3.1.Členstvo zaniká smrťou, vylúčením, vystúpením, alebo po 3 mesiacoch od uplynutia obdobia, na ktoré mal člen zaplatené členské.

4.3.2. Bývalým členom Mensy je osoba, ktorej členstvo v Mense zaniklo. Právomoc orgánov Mensy voči nemu trvá do tých čias dokiaľ nedošlo k vzájomnému vysporiadaniu záväzkov medzi ním a Mensou.

 

4.4. Práva a povinnosti členov

4.4.1. Všetci členovia sú si navzájom rovnoprávni bez akéhokoľvek obmedzenia.

4.4.2. Každý člen MS sa môže zúčastniť akéhokoľvek zasadnutia alebo spoločenskej akcie, ktorú usporadúva MS alebo jej skupiny, pritom sa musí riadiť pravidlami usporiadateľa akcie. Na podujatiach MS sa môžu zúčastňovať aj členovia iných národných organizácií Mensy alebo MI. So súhlasom organizátora a za podmienok, ktoré určí sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia a bývalí členovia  Mensy.

4.4.3. Každý riadny člen má právo voliť. Volený môže byť každý člen. Do určených funkcií sa vyžaduje spôsobilosť na právne úkony podľa platnej slovenskej legislatívy (18 rokov).

4.4.4. Každý člen má právo dostať 1-krát ročne v písomnej podobe zoznam všetkých členov MS.

4.4.5. Člen MS je povinný dodržiavať stanovy MS, stanovy MI a ostatné záväzné dokumenty a rozhodnutia orgánov MS a MI.

4.4.6. Člen MS je povinný platiť ročné príspevky.

4.4.7. Člen MS nesmie konať v rozpore so záujmami MS a MI.

4.4.8. Člen MS nesmie používať logo Mensy bez súhlasu Rady Mensy.

4.4.9. Člen MS je povinný raz ročne na výzvu orgánov MS poskytnúť aktuálne údaje do databázy členov.

 

5. Orgány MS

5.1. Orgánmi MS sú:

 1. Členská základňa
 2. Valné zhromaždenie
 3. Rada MS
 4.  Kontrolná skupina
 5. Volebná komisia
 6.  Rozhodca sporov

5.2 Rada, kontrolná skupina a volebná komisia sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov orgánu. Prijímajú uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, pokiaľ nie je v týchto stanovách určené inak.

 

6. Činnosť orgánov

6.1.Členská základňa (ČZ), ktorá je  tvorená všetkými členmi MS:

 1.  volí radu, kontrolnú skupinu a rozhodcu sporov nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov na hlasovaní,
 2.  schvaľuje stanovy, pravidlá hospodárenia, ich zmeny a doplnky dvojtretinovou väčšinou členov zúčastnených na hlasovaní,
 3.  rozhoduje o zániku MS dvojtretinovou väčšinou zúčastnených členov na hlasovaní.
 4. Pravidlá hlasovania schváli Valné zhromaždenie. Toto hlasovanie sa môže uskutočniť aj vhodnou elektronickou alebo korešpondenčnou formou.

 

6.2 Valné zhromaždenie

6.2.1. Riadne Valné zhromaždenie (ďalej len VZ) zvoláva Rada najmenej raz ročne tak, aby sa mohlo konať v každom roku najneskôr do konca mája.

 1. schvaľuje správu o činnosti, správu o hospodárení, správu o činnosti kontrolnej skupiny,
 2.  schvaľuje plán činnosti MS,
 3.  schvaľuje rozpočet na nasledujúci rok,
 4.  ukladá úlohy rade a kontrolnej skupine.

6.2.2. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva rada na základe petície, ktorú podpíše najmenej 10 % riadnych členov MS, alebo na základe vlastného rozhodnutia. Rada musí rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho VZ do 30 dní od predloženia petície rade a musí sa konať do 60 dní od rozhodnutia rady o jeho zvolaní.  Mimoriadne VZ môže rozhodovať iba o otázkach, ktoré boli rozoslané všetkým členom najmenej 30 dní pred konaním mimoriadneho VZ. Ak Rada nezvolá VZ alebo mimoriadne VZ v určenej dobe, môžu ho zvolať organizátori petície alebo niektorá miestna skupina MS

6.2.3. VZ aj mimoriadne VZ prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

6.2.4. Dátum konania VZ musí byť oznámený všetkým členom najmenej 6 týždňov vopred. Termín, miesto a predmet rokovania, riadneho aj mimoriadneho VZ, bude oznámený v časopise MS alebo každý člen bude o tom vyrozumený poštou.

6.3. Rada

Rada je výkonným orgánom MS. Je volená členskou základňou. Funkčné obdobie rady je spravidla dva roky, najdlhšie do zvolenia novej rady. Je zodpovedná za rozvoj MS a za čo najúčinnejšiu realizáciu cieľov obsiahnutých v stanovách. Každý člen Rady musí byť riadnym členom MS (v zmysle článku 4.2.).

6.3.1.Rada:

 1. zastupuje MS ako organizáciu,
 2. udržiava kontakty s MI,
 3. plní úlohy vyplývajúce z programového zamerania organizácie a uložené ČZ a VZ,
 4.  zabezpečuje spoluprácu s inými inštitúciami, organizáciami a  občanmi,
 5. vypracováva a schvaľuje rozpočet  Rady MS na kalendárny rok
 6. určuje výšku členského príspevku na kalendárny rok a poplatku za testovanie, ako aj vstupného poplatku do Detskej Mensy
 7. vydáva súhlas na používanie mena a loga Mensy v zmysle pravidiel MI,
 8. predkladá návrh stanov a pravidiel hospodárenia a návrh na ich zmenu a doplnky,
 9. rozhoduje o odvolaní člena rady a v období medzi voľbami na uvoľnené miesta v rade môže menovať nových členov rady,
 10. zvoláva riadne a mimoriadne VZ,
 11. vymenúva volebnú komisiu a jej predsedu,
 12. rozhoduje o prijímaní zamestnancov MS,

6.3.2. Rada sa stretáva najmenej  štyrikrát ročne na riadnych zasadnutiach. Presný termín a miesto zasadnutí rady musia byť oznámené v časopise MS alebo na verejnej web stránke MS najmenej 10 dní vopred. Každého zasadnutia rady sa môže zúčastniť ktorýkoľvek člen MS, môže sa zúčastniť rokovania, ale nemá hlasovacie právo.

6.3.3. Mimoriadne zasadnutie rady môže zvolať jej predseda alebo nadpolovičná väčšina členov rady. Termín mimoriadneho zasadnutia musí byť členom rady oznámený najmenej 10 dní vopred. Oznam o mimoriadnom rokovaní rady bude uverejnený na webovej stránke a v časopise, ak to bude možné, inak sa na informáciu využijú bežné informačné prostriedky, napr. osobný kontakt, telefonické, telegrafické a elektronické cesty. O rokovaní musia byť informovaní členovia, ktorých sa predmet rokovania dotýka.

6.3.4. MS je riadená deväťčlennou radou, ktorej členovia sú volení ČZ. Rada sa skladá z predsedu, 1. podpredsedu, 2. podpredsedu a ďalších členov. Podpisovať dokumenty za MS môžu vždy dvaja z týchto členov rady: predseda, 1. podpredseda, 2. podpredseda a jednateľ.

6.3.5. Funkcie, predsedu, 1. podpredsedu a 2. podpredsedu môže jedna osoba vykonávať najviac 3 po sebe idúce volebné obdobia.

6.3.6. Povinnosti členov rady

a) Predseda predsedá všetkým schôdzam rady a je zodpovedný za fungovanie rady. Zodpovedá za dodržiavanie stanov radou, pravidiel MS a všeobecne záväzných právnych predpisov. Kontroluje plnenie záverov a úloh vyplývajúcich zo stanov a z VZ. Vedie prípravu výročnej správy pre ČZ a predkladá ju na VZ. Reprezentuje MS navonok a vystupuje v jej mene.

b) Prvý podpredseda, vedie záznamy z rokovaní, kontroluje plnenie úloh jednotlivými členmi rady a  pomáha predsedovi pri príprave VZ a výročných  materiálov predkladaných ČZ. V neprítomnosti predsedu vykonáva jeho povinnosti.

c) Druhý podpredseda  (pre rozvoj a vnútornú činnosť) zodpovedá za testovanie, jeho organizovanie a vedenie evidencie o testovaní. Ďalej má na starosti spoluprácu s miestnymi skupina,  so SIG-mi a ďalšími skupinami v rámci MS .

d) Vyššie uvedené úlohy si môžu členovia rady rozdeliť podľa dohody.

6.3.7. Uvoľnená funkcia v rade (okrem predsedu a 1. podpredsedu) v čase medzi voľbami musí byť rozhodnutím rady obsadená náhradníkom. Ak sa uvoľní funkcia predsedu, na jeho miesto automaticky nastupuje 1. podpredseda a následne 2. podpredseda.  V prípade uvoľnenia funkcie 2. podpredsedu, rada ho zvolí zo svojich radov.

6.3.8. Rada môže menovať aj ďalších funkcionárov MS, napr. psychológ, šéfredaktor časopisu, webmaster, matrikár, právnik, koordinátor testovania. Menovaní funkcionári musia byť riadnymi členmi MS a súhlasiť so svojím menovaním.. V prípade špecifických funkcií ako napr. psychológ, právnik sa vyžaduje príslušné vysokoškolské vzdelanie.

6.3.9. Za členstvo v rade nesmú byť členovia rady platení.

6.3.10. Členovia rady prestávajú vykonávať funkciu uplynutím funkčného obdobia, rezignáciou, odvolaním z funkcie alebo z dôvodu straty spôsobilosti vykonávať funkciu.

6.3.11. Člen rady môže byť odvolaný z funkcie na základe rozhodnutia rady v prípade, že sa dopustil činu nepriateľského MS. Odvolaný môže byť člen rady, ak sa trikrát po sebe nezúčastnil na riadnom zasadnutí rady bez udania adekvátneho dôvodu. Ďalej môže byť člen rady odvolaný z funkcie na základe predloženia petície, ktorú podpíše najmenej 30 % riadnych členov a ktorá udáva dôvod pre túto akciu. V takomto prípade musí rada, pre ktorú je výsledok vyššie uvedenej petície záväzný, o odvolaní z funkcie rozhodnúť na svojom zasadnutí do 30 dní po predložení petície rade.

6.3.12. Novozvolená rada sa ujíma funkcie na svojom prvom zasadnutí, ktoré sa musí konať najneskôr do 30 dní od volieb. Kým sa po voľbách novozvolená rada neujme svojej funkcie, vykonáva nevyhnutné povinnosti rada, ktorej funkčné obdobie sa končí. Ak sa novozvolená rada neujme funkcie do 60 dní musí sa uskutočniť mimoriadne VZ, kde sa rozhodne o ďalšom postupe.

6.4. Kontrolná skupina dozerá na správnosť hospodárenie a na dodržiavanie stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov Mensou Slovensko jej miestnymi skupinami, ako aj záujmovými skupinami MS.

6.4.1. Skladá sa najmenej z troch členov, ktorí sú volení členskou základňou podľa rovnakých pravidiel a na rovnaké obdobie ako rada. Kontrolná skupina si zo svojho stredu volí predsedu. Ak z akéhokoľvek dôvodu poklesne počet členov v kontrolnej skupine pod tri, musí rada menovať náhradníka do ukončenia volebného obdobia. Člen kontrolnej skupiny nemôže byť zároveň členom rady.

6.4.2. Kontrolná skupina je za svoju činnosť zodpovedná ČZ, ktorému predkladá najmenej jedenkrát ročne správu o revízii hospodárenia, o dodržiavaní Stanov MS a všeobecne záväzných právnych predpisov a o svojej činnosti. K tomuto účelu je rada a volebná komisia a miestne skupiny povinné poskytnúť jej všetky podklady, ktoré si kontrolná skupina vyžiada.

6.5. Volebná komisia

Volebná komisia je zodpovedná za riadenie volieb a vyhlásenie akýchkoľvek opatrení, ktoré sú účelné pre zdarný priebeh volieb.

6.5.1. Volebnú komisiu, ktorá má najmenej 3 členov, menuje Rada  Menovanie volebnej komisie sa uskutoční  v prvom polroku roka, ktorý predchádza roku volieb do rady. Funkčné obdobie volebnej komisie  končí  menovaním novej volebnej komisie pred novými voľbami (riadnymi alebo mimoriadnymi). Predsedu komisie volí volebná komisia spomedzi svojich členov. Žiadny z členov komisie nesmie byť členom súčasnej rady ani členom kontrolnej skupiny, ani kandidátom do novej rady či kandidátom do kontrolnej skupiny.

6.5.2. Volebná komisia vypracuje volebný poriadok do konca októbra toho istého roka, v ktorom bola vymenovaná. 

6.6. Rozhodca sporov je orgán oprávnený riešiť spory v rámci MS. Rozhodcu sporov volí na dvojročné funkčné obdobie ČZ. Funkčné obdobie rozhodcu sporov je určené tak, aby sa skončilo v polovici funkčného obdobia rady. Rozhodca sporov nesmie zastávať žiadnu inú funkciu v MS.

6.7. Voleným alebo menovaným členom orgánu MS môže byť len riadny člen MS.

 

7. Voľby

7.1. Voľby riadi volebná komisia tak, aby sa ich mohli zúčastniť všetci riadni členovia MS.

7.2. Členovia hlasujú priamo na všeobecnom zhromaždení, poštovým hlasovaním alebo, elektronickou formou (ak to umožňujú technické prostriedky). Hlasovacie lístky musia byť rozoslané všetkým členom na nimi uvedenú adresu najmenej 30 dní vopred.

7.3. Volebná komisia oboznámi ČZ s predbežným termínom konania volieb do rady. Súčasne oznámi spôsob a podmienky nominácie kandidátov a adresu, na ktorú sa majú návrhy  zasielať. Volebná komisia vyzve členov MS, aby do konca kalendárneho roka predchádzajúceho voľbám písomne navrhli kandidátov do Rady a do kontrolnej skupiny. Volebná komisia osloví navrhnutých kandidátov, či súhlasia s kandidatúrou. Ak kandidát súhlasí so svojou nomináciou zaradí ho volebná komisia do zoznamu kandidátov.

7.4. Volebná komisia zostaví hlasovacie lístky, na ktorých budú uvedení všetci kandidáti v poradí podľa abecedy. Volebný lístok musí obsahovať nevyhnutné volebné pokyny.

7.5. Každý kandidát poskytne volebnej komisii svoj životopis a volebný program, ktorý VK uverejní v časopise alebo inou vhodnou formou tak, aby sa s nimi mohol zoznámiť každý člen MS.

7.6. Kandidáti sú rozdelení na kandidátov na predsedu Rady a na kandidátov za člena Rady. Kandidáti sa môžu uchádzať o miesto predsedu i člena rady súčasne. 

7.7. Členovia volia predsedu a ďalších 8 členov rady.

7.8. Volebná komisia sčíta hlasy  a vyhlási  výsledky  volieb do rady na VZ. Každý kandidát alebo skupina kandidátov môže určiť svojho  zástupcu na dozor pri sčítaní hlasov.

7.9. Predsedom rady sa stane kandidát, ktorý získa vo voľbách najviac hlasov na funkciu predsedu. V prípade rovnosti sa uskutoční druhé kolo hlasovania priamo na VZ, ak bude znovu rovnosť rozhodne losovanie. V prípade jedného kandidáta na predsedu musí byť na volebnom lístku uvedená možnosť súhlasu, či nesúhlasu s navrhovaným kandidátom. V tomto prípade je predseda zvolený, pokiaľ získa nadpolovičnú väčšinu súhlasných hlasov z odovzdaných hlasovacích lístkov. Ak predseda nebude zvolený, vyhlásia sa nové voľby na predsedu.

7.10. Kandidáti na členov  rady budú zoradení podľa počtu získaných hlasov a prví ôsmi sa stanú členmi rady. V prípade rovnosti hlasov na ôsmom a deviatom mieste (prípadne ďalších miestach) rozhodne o postupe do rady medzi týmito kandidátmi ďalšie hlasovanie priamo na VZ.

7.11. Ak nebude zvolení nadpoloviční počet členov rady, do 3 mesiacov zorganizuje volebná komisia doplňujúce voľby podľa platných volebných pravidiel.

7.12.Volebná komisia uverejní výsledky volieb na web stránke najneskôr do  14 dní po skončení volieb a v najbližšom čísle časopisu. Volebná komisia písomne oznámi konečné výsledky volieb každému kandidátovi osobitne, zvoleným doručí menovací dekrét. O výsledku volieb oboznámi predsedu MI.

7.13. Na prvom zasadnutí novej rady sa uskutočnia voľby do jednotlivých funkcií v Rade. Obsadenie funkcií jednotlivými členmi Rady sa zverejní v časopise a na webstránke.

 

8. Miestne a záujmové skupiny

8.1. Desať alebo viac členov, ktorí žijú, pracujú alebo sa zdržujú v určitej oblasti, môžu so súhlasom rady vytvoriť miestnu skupinu. Do dvoch mesiacov po vytvorení miestnej skupiny sa uskutočnia voľby predsedu skupiny, prípadne ďalších členov riadiaceho orgánu miestnej skupiny. Voľby sa uskutočnia na schôdzi miestnej skupiny, na ktorú boli pozvaní všetci členovia miestnej skupiny pozvánkou uverejnenou v časopise alebo na intranete s uvedením kandidátov a informácie o voľbách,

8.2. Traja alebo viac členov, ktorí majú spoločný záujem, môžu vytvoriť záujmovú skupinu (SIG) so zámerom rozvíjať tento záujem. Štruktúra, riadenie a funkcie v záujmovej skupine musia byť určené členmi SIG spôsobom, ktorý neodporuje Stanovám MS.

 

9. Riešenie sporov a sankcie

9.1. Člen, ktorý má spor s MS, MI, inou národnou organizáciou Mensy alebo s jej niektorým členom vo veciach, ktoré sa týkajú Mensy, musí využiť všetky možnosti na usporiadanie tohto sporu v rámci organizácie. Úmyselné zanedbanie tejto povinnosti bude považované za čin nepriateľský Mense.

9.2. Orgánom oprávneným riešiť spory v rámci MS je rozhodca sporov. Pri neúspešnosti konania pred rozhodcom bude vec postúpená vonkajším orgánom MI.

9.3. Na člena, ktorý sa dopustil činu, ktorý je nepriateľský MS alebo Mense všeobecne, môže byť radou uvalená sankcia iba za predpokladu, že člen mal možnosť byť otvorene a nestranne vypočutý.

9.4. Sankciami sú upozornenie, odvolanie z funkcie, pozastavenie členstva na určitú dobu a vylúčenie.  Sankcie prijíma rada po všestranne objektívnom posúdení prípadu. Sankcie musia byť odhlasované dvojtretinovou väčšinou členov rady. Rada  určuje  aj dĺžku doby pozastavenia členstva.

9.5. Nezaplatenie členského príspevku voleného funkcionára MS do 2 mesiacov  od uplynutia, na ktoré mal zaplatené členské  má za následok stratu mandátu.

 

10. Základné zásady hospodárenia

10.1. Majetok MS je tvorený:

a)  peňažnými prostriedkami v pokladni a na bankových účtoch,

b)  cennými papiermi nadobudnutými z peňažných prostriedkov MS,

c)  hnuteľným a nehnuteľným majetkom nadobudnutým z peňažných prostriedkov MS,

d)  majetkovými právami a pohľadávkami MS,

e)  cennými papiermi, hnuteľným a nehnuteľným majetkom nadobudnutým bezodplatne.

10.2. Príjmy MS sú tvorené:

a)  ročnými členskými príspevkami a vstupnými poplatkami do Detskej Mensy

b)  príjmami z testovania,

c)  príjmami z využívania majetku MS a z nakladania s majetkom MS,

d)  príjmami z podujatí usporiadaných pre členov MS alebo pre verejnosť,

e)  príjmami z vydávania publikácií s výnimkou časopisu,

f)  darmi, návratnými i nenávratnými finančnými výpomocami, grantami,

g)  ostatnými príjmami.

10.3. Výdavky MS sú tvorené:

a)  výdavkami na testovanie,

b)  výdavkami súvisiacimi s vydávaním a distribúciou časopisu MS ako aj iných publikácií,

c)  výdavkami na obstaranie majetku potrebného na činnosť MS,

d)  výdavkami na plnenie úloh vyplývajúcich z týchto stanov, stanov MI a administratívnymi výdavkami,

e)  odvodmi z členských príspevkov MI,

f)  výdavkami na splácanie návratných finančných výpomocí,

g) výdavkami na usporiadanie podujatí pre členov MS alebo pre verejnosť,

i) ostatnými výdavkami.

10.4. Hospodárenie MS sa musí uskutočňovať transparentne a efektívne a musí byť v súlade so zásadami dobrých mravov. Uskutočňovať sa môže len pri obvyklej miere rizika.

10.5. Rada má podľa finančných možností MS podporovať činnosť členov v prospech MS ako aj činnosť miestnych a záujmových skupín.

10.6. Miestne skupiny hospodária so zvereným majetkom Mensy, zodpovedajú však za škody, ktoré svojou činnosťou spôsobia Mense Slovensko.

10.7. Rada môže vnútornými predpismi podrobnejšie upraviť hospodárenie MS.

10.8. Výdavky uskutočnené Radou vyžadujú osobitné schválenie v Rade s výnimkou výdavkov:

a) zahrnutých do prijatého rozpočtu Rady

b) slúžiacich na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo stanov MS a stanov MI

c) vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov alebo z vnútorných predpisov prijatých radou podľa bodu 10.7.

d) vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv, ak uzatvorenie týchto zmlúv už skôr schválila Rada

 

11. Prijímanie doplnkov a zmien stanov

11.1. Návrh na zmeny a doplnky Stanov MS sa predkladajú na schválenie MI. Po odsúhlasení návrhu MI môžu byť zmeny a doplnky Stanov MS predložené na hlasovanie ČZ.

11.2. Zmeny a doplnky Stanov MS schvaľuje ČZ dvojtretinovou väčšinou zúčastnených členov na hlasovaní. Zmeny a doplnky stanov sú účinné po odsúhlasení MI a ČZ.

11.3. Členovia hlasujú priamo na všeobecnom zhromaždení, poštovým hlasovaním alebo, elektronickou formou (ak to umožňujú technické prostriedky). Hlasovacie lístky musia byť rozoslané všetkým členom na nimi uvedenú adresu najmenej 30 dní vopred.

11.4. Ak sa zmenia Stanovy MI, Rada MS pripraví a predloží ČZ na schválenie návrh na príslušné zmeny Stanov MS.

 

12. Zánik MS

12.1. MS zanikne:

 1. uznesením prijatým ČZ, ak za návrh hlasuje aspoň dvojtretinová väčšina ČZ,
 2. rozhodnutím IBD (International Board of Directors – Medzinárodná rada riaditeľov),
 3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jej rozpustení.

12.2. V prípade zániku MS VZ zvolí alebo rada menuje troch likvidátorov, ktorí vypracujú zoznam majetku, stavu na účtoch, pohľadávky a dlžoby MS a navrhnú najvýhodnejší spôsob likvidácie, ktorý schvaľuje dovtedajšia rada alebo MI. Aktíva zrušenej MS môžu slúžiť iba charitatívnym účelom. MI a členovia MS sú o spôsobe likvidácie informovaní.

12.3. Likvidátori zabezpečia:

 1. vyrovnanie všetkých záväzkov a dlhov MS z jej majetku,
 2. prevedenie všetkých testovacích a členských záznamov do MI,
 3. odovzdanie práv na používanie mena a loga Mensy príslušným orgánom MI,
 4. pri zániku uznesením ČZ použitie zostatku majetku MS podľa zásad schválených na VZ.

 

13. Záver

Tieto stanovy sú zostavené podľa Stanov MI a sú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 

Schválené MI a doručené MS dňa 14. 11. 2008

Schválené ČZ na VZ dňa 10.12.2008

 

PrílohaVeľkosť
Microsoft Office document icon Stanovy Mensy Slovensko82 KB