Členský príspevok

Členské príspevky na rok 2024 vyberáme výhradne na nový účet v Tatra banke. Platbu je potrebné zaslať tak, aby bola pripísaná na účet najneskôr v marci 2024. Po tomto termíne prichádzate o členské výhody.

Typy členských príspevkov:

• základný členský príspevok 27 €
• znížený členský príspevok pre študentov denného štúdia a seniorov od veku 60 rokov 23 €
• rodinný členský príspevok 27 € za prvého člena rodiny a za každého ďalšieho člena žijúceho v spoločnej domácnosti 8 € (zasielaný je iba jeden časopis)
• strieborný ročný členský príspevok 50 €
• zlatý ročný členský príspevok 100 €
• platinový doživotný členský príspevok 3 500 €

Strieborné, zlaté a platinové členské príspevky sú určené pre všetkých, ktorí chcú aktívne podporiť Mensu Slovensko a jej projekty. Po uhradení strieborného, zlatého alebo platinového členského príspevku netreba platiť účastnícke poplatky na národné stretnutia Mensy Slovensko.

Výnimka pre nových členov:
Ak platíte prvý krát základný alebo znížený členský príspevok po 1. júli daného roka, stačí zaplatiť polovicu sumy. Toto neplatí pre členov, ktorí si obnovujú členstvo! Toto neplatí pre rodinných členov!

Platby členského príspevku:

- Bankovým prevodom alebo vkladom hotovosti na účet Mensy Slovensko
Číslo účtu: 2947162570/1100 (Tatra banka)
IBAN: SK75 1100 0000 0029 4716 2570
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Konštantný symbol: 0558
Variabilný symbol: členské číslo (je uvedené na členskom preukaze)
Variabilný symbol – nový člen: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
Špecifický symbol – rodinný člen: členské číslo ďalšieho člena či členov rodiny
Poznámka pre príjemcu: MENO PRIEZVISKO / za viacerých členov: mená a priezviská všetkých členov

- Ak si chcete uľahčiť nahadzovanie údajov, využite QR kód
Pri platbe QR kódom doplňte Variabilný symbol, Špecifický symbol, Poznámku pre príjemcu (slová MENO a PRIEZVISKO nahraďte vlastným menom a priezviskom) a zmeňte dátum splatnosti.

Prosíme, vyplňte všetky potrebné údaje. Nikde však nepíšte svoje rodné číslo!
Potvrdenia o prijatej platbe neposielame. Platbu členom Mensy pripomíname.

Ak máte otázky týkajúce sa členského príspevku alebo členstva, píšte na [email protected]