Mensa pre deti

Milí priatelia,
jedným z poslaní Mensy ja venovať sa aj nadaným deťom, ich rodičom a učiteľom. V tejto sekcii budeme prinášať rôzne články i poradenstvo, venujúce sa tejto problematike.
Všetky aktivity organizované pre intelektovo nadané deti a ich rodičov nájdete na webe Spoločenstva Kempelena – spoločenstvo združujúce intelektovo nadané deti pod záštitou Mensy Slovensko. Vďaka tejto platforme organizujeme na pravidelnej báze klubovňu v Bratislave a v Košiciach, pobytové a denné tábory. Dôležitosť vidíme aj v zoskupovaní rodičov nadaných detí, pre ktorých usporadúvame online prednášky a pobytové víkendy rodičov s deťmi.
Web: www.spolocenstvokempelena.org
Ďalšou podporou pre deti a študentov, ktorú Mensa Slovensko ponúka je spolupráca so školami. Jej hlavným cieľom je identifikovanie nadaných žiakov, vyškolenie pedagogických zamestnancov a následne tvorba podporného stimulujúceho prostredia pre týchto žiakov. Viac informácii: https://www.mensa.sk/content/spolupracujuce-skoly

Tamara Krčík Babjáková
splnomocnenkyňa pre spoluprácu so školami
[email protected]

R. Rajović: Rodičia sú prví a tí najdôležitejší

Prinášame Vám rozhovor s Dr. Rankom RAJOVIĆOM , tvorcom programu NTC a predsedom Výboru pre nadané deti na celosvetovej úrovni Mensy , ktorý je v histórii našej organizácie prvým človekom iného, ako anglosaského pôvodu na najvyššom poste. Videá s Rankom RAJOVIĆOM, ktoré prinášajú množstvo odborných informácií o vzdelávaní, sú dostupné na YouTube.