Klubovňa Mensy - Vieme kriticky myslieť?

Záznam: https://www.youtube.com/watch?v=7n4CuRxMQrA

Interaktívna prednáška reaguje na stúpajúci trend a potrebu rozvoja vzdelávania v oblasti kritického myslenia ako základnej zručnosti pri zaradení sa do občianskej spoločnosti a prijatia zodpovednosti za svoj život. Podujatie predstaví základné prvky kritického myslenia a ako ich využívať v akejkoľvek oblasti svojho života. Lektorka poukáže ako rozvinúť základnú schopnosť kriticky hodnotiť prijímané informácie a overovať ich dôveryhodnosť v základných oblastiach života. Vymedzí pojem kritické myslenie a porovná jeho využívanie/nevyužívanie pri prijímaní informácií.

Keďže ide o kritické myslenie v každodenných situáciách, interaktívna prednáška upozorní na dopad nedostatku kritického myslenia v situáciách v reálnom živote, prepojí ho so vznikom stereotypov v myslení a s dopadom na spoločenskú zodpovednosť.  Ukážeme si konkrétne príklady dezinformačných a konšpiračných správ, týkajúcich sa rôznych oblastí života, politicko - spoločenskej situácie, manipulácie pri predaji, vznik predsudkov voči jednotlivcom alebo skupinám, dopad na fyzické a mentálne zdravie samotných mladých ľudí (kult tela a podobne).

Prednášajúca:  Andrea Cox zodpovedá za chod organizácie digiq/digitálna inteligencia. V práci ale aj v živote ju vedú osobná zodpovednosť, sloboda a úcta k druhým. Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou.

O organizácii: https://digiq.sk/

Pripravila: Hana Dojčanová

Záznam: Pavel Bohuš