Riešenie sporov medzi členmi vramci organizácie Mensa

Aktuálne prijaté znenie ústavy Mensy International podľa môjho názoru neumožňuje Rade Mensy efektívne riešiť spor medzi dvoma alebo viacerými jej členmi.

Obrázok na tému Spravodlivosť, Socha, Lady spravodlivosti. K dispozícii zadarmo.

Verím, že väčšina členov Mensy zaregistrovala pár mesiacov dozadu referendum o zmene ústavy Mensa International. Medzi zmenami boli aj zmeny stanov Mensy International týkajúce sa riešenia sporov medzi jednotlivými jej členmi. Keďže sú stanovy Mensy International nadradené našim, častokrát deravým stanovám, a aktuálne prebieha spor Sliva vs. Pinka, ponúkam prehľad konkrétnych zmien s komentárom, ako ich ja chápem. Nie som právnik, no pred nadchádzajúcim mimoriadnym zasadnutím „starej“ rady by som na túto novinku rád upriamil pozornosť.

 

Aktuálne znenie ústavy Mensa International nájdete tu: https://www.mensa.org/system/files/Mensa%20Constitution%202023_2.pdf

 

Zmenový dokument, o ktorom sa hlasovalo pár mesiacov dozadu, nájdete tu: https://www.mensa.sk/sites/default/files/documents/mensa_const_amendments_2023.pdf

 

Prvý zmenový článok (použitý prekladač Google plus dopilované mnou):

III.D – SPORY V RÁMCI MENSY

Aktuálny text

„Členovia, ktorí majú spor s Mensou, s akoukoľvek národnou Mensou alebo jej divíziou, alebo s iným členom vyplývajúci z aktivít súvisiacich s Mensou vyčerpá všetky možnosti vyrovnanie a nápravu v rámci svojej národnej Mensy a medzinárodnej organizácie Mensa pred postúpením sporu externým orgánom. Ak tak neurobí, môže sa to považovať za čin nepriateľský voči Mense.“

 

Navrhnutý nový text

„Členovia, ktorí majú spor s Mensou alebo s akoukoľvek národnou Mensou alebo jej divíziou, vyčerpajú všetky možnosti vyrovnania a nápravy v rámci svojej národnej Mensy a Medzinárodnej organizácie Mensa predtým, ako sa spor predloží vonkajším orgánom. Neuposlúchnutie tohoto postupu možno považovať za akt nepriateľský voči Mense.“

 

VYSVETLENIE:

Navrhuje sa vypustiť tieto slová: „alebo s iným členom vyplývajúcim z aktivít súvisiacich s Mensou“.

Dáva zmysel, že konflikty medzi členmi a samotnou Mensou, či už predstavenstvom alebo členom konajúcim v mene Mensy v úradnej funkcii, by sa v ideálnom prípade mali vyriešiť bez toho, aby sa museli uchýliť k súdnym sporom alebo iným externým orgánom.

Je menej jasné, prečo by sa Mensa mala zapájať do konfliktov, ktoré sú čisto medzi dvoma členmi, aj keď vznikol z činnosti súvisiacej s Mensou. Pre prípady týkajúce sa zneužívania členov, prenasledovania, príp. obťažovania iného člena – to by sa nemalo vnímať ako obyčajný konflikt medzi členmi, ale skôr akt nepriateľský voči samotnej Mense a porušenie princípov spoločenskej organizácie. Navyše, môže to byť aj dôvod na zapojenie príslušných orgánov činných v trestnom konaní, v takom prípade by nemala byť žiadna pochybnosť, že členovia toto určite môžu urobiť bez toho, aby museli najprv vyčerpať vnútorné prostriedky. Týka sa to akéhokoľvek trestného činu, či už zo strany jednotlivca alebo samotnej organizácie.

 

Dôvody pre:

• Ak sa spor medzi dvoma členmi netýka Mensy, potom nie je dôvod pre Mensu, aby zabránila jednému z nich vyriešiť konflikt tak, ako uzná za vhodné, vrátane hľadania právnych krokov.

• Súčasné znenie je problematické, pretože by mohlo byť nesprávne interpretované tak, že znamená, že člen by nemal oznamovať trestné činy iného člena, ktoré by mali byť vyšetrované podľa zákona  orgánmi OČTK ako naliehavú záležitosť.

• Osobné spory medzi dvoma členmi by sa vôbec nemali týkať Mensy.

 

Dôvody proti:

• Ak sa dvaja členovia pohádajú kvôli niečomu, čo sa stalo na stretnutí Mensy, potom to môže mať zlý dopad na Mensu, ak sa obrátia na súd bez toho, aby sa pokúsili záležitosť vyriešiť najprv pokojne.

• Mensa by mala vyžadovať, aby sa členovia vždy snažili vyriešiť spory medzi sebou s pomocou vnútorných mechanizmov Mensy, ako je ombudsman.

• Odstránenie pomoci Mensy pri riešení sporov medzi členmi by mohlo viesť k odlivu členov.

 

Druhý zmenový článok:

VII.A.1 – OMBUDSMAN

Aktuálny text

„Bude existovať medzinárodný ombudsman, ktorý sa pokúsi vyriešiť spory na medzinárodnej úrovni; úrovni medzi priamymi medzinárodnými členmi; medzi členmi Direct International a Mensa; medzi priamymi medzinárodnými členmi a národnou Mensou; medzi národnými Mensami; medzi členom predstavenstva a Mensou; medzi členom národnej Mensy a členom inej národnej Mensy; medzi členom národnej Mensy a Mensy (vrátane sporov týkajúcich sa medzinárodných volieb), ak už boli všetky ostatné spôsoby urovnania vyčerpané; medzi členom národnej Mensy a Priamym Medzinárodným členom; medzi členom a inou národnou Mensou; a medzi národnými Mensami, kde neexistuje ombudsman.

Navrhnutý nový text

„Bude existovať medzinárodný ombudsman, ktorý bude sprostredkovať a pokúsi sa vyriešiť spory v rámci Mensy na medzinárodnej úrovni.“

 

VYSVETLENIE:

Súčasný text je dlhým zoznamom prípadov, ktoré možno ľahko nepochopiť. To možno skrátiť odstránením niektorých a zoskupením ostatných do zastrešujúceho pojmu „spory vnútri Mensa na medzinárodnej úrovni.“

Spory medzi členmi nie sú v kompetencii medzinárodného ombudsmana sprostredkovať resp. pokúsiť sa o vyriešenie, čo rieši aj novela III.D – Spory vo vnútri Mensy.

Medzinárodný ombudsman by sa mal zaoberať len spormi Mensa na medzinárodnej úrovni, nie spormi týkajúcimi sa národného výboru Mensy a člena tej istej národnej Mensy.

Spory v rámci národnej Mensy samy osebe nemôžu eskalovať na Mensa International. To znamená že, Mensa International má legitímnu úlohu pri zabezpečovaní dodržiavania Ústavy Mensy a požiadaviek Medzinárodnej rady riaditeľov národnými skupinami Mensa. Môže byť, že ombudsman hrá v takýchto prípadoch úlohu, ale to sa líši od sporu člena s národnou radou.

Je možné požiadať medzinárodného ombudsmana alebo iných medzinárodných úradníkov o asistenciu národnej skupine Mensa s vnútornými spormi, na ich pozvanie, ale toto nezakladá právomoc Mensy International riešiť medzinárodné spory v národných Mensách.

 

Dôvody pre:

• Kratší text je ľahšie zrozumiteľný s menším rizikom zámeny. Ak niečo musí byť dodatočne objasnené okrem ústavy, to je to, čo riešia stanovy/interné predpisy a ďalšie poddokumenty.

• Ombudsman by nemal byť zodpovedný za spory, ktoré sú striktne medzi členmi, ale len spory, ktoré sa týkajú Mensy, alebo pododdielov Mensy.

• Niektoré z uvedených príkladov, v ktorých hrá ombudsman úlohu, sa môžu líšiť výkladmi.

 

Dôvody proti:

• Súčasný text má menší priestor na interpretáciu.

• Je dobré, že ombudsman rieši spory aj medzi členmi.

• Iba medzinárodný ombudsman má právomoc riešiť spory medzi členmi rôznych národných Mensí.

 

Z uvedených prijatých zmien v ústave Mensy International mi teda vyplýva, že Mensa ako organizácia nemá právomoc miešať sa do sporu medzi dvoma alebo viacerými členmi národnej Mensy. Takýto členovia majú skôr hľadať dohodu medzi sebou či právne cesty na urovnanie vzájomných sporov, ak sa inak nedokážu dohodnúť.

Ak by sa jednalo o spor medzi členom a organizáciou Mensa a sporiaci sa člen by nevyužil všetky dostupné opravné prostriedky ako v rámci národnej Mensy tak aj na medzinárodnej úrovni a obrátil by sa so svojou žalobou priamo na externé autority či OČTK, toto by sa považovalo za čin nepriateľský voči Mense a teda zakladalo by to dôvod pre vylúčenie takéhoto člena/členov. To však nie je tento prípad; uvádzam to iba pre úplnosť znenia článku.

Zmena v článku o medzinárodnom ombudsmanovi priamo vylučuje podanie sporu medzi dvoma alebo viacerými jej členmi na medzinárodnú úroveň. Vrámci dôvodov pre a proti vypadlo pri ombudsmanovi Mensy slovko medzinárodný, tým pádom by sa doslovne vzaté mohol zákaz riešenia sporov medzi jednotlivými členmi Mensy vzťahovať aj na lokálneho ombudsmana(?).

Paradoxom ale je, že v pôvodnom znení bol napríklad spor dvoch členov rôznych národných Mensí a keďže v dôvodovej správe či vysvetlivkách bolo uvedené, že nové skrátenie je sumarizáciou všetkých pôvodne vymenovaných prípadov, spor napríklad medzi slovenským členom a českým členom Mensy by sa naopak mohol preniesť na medzinárodnú úroveň.

Vo vysvetlivkách je ešte jedna zaujímavá veta:

Spory v rámci národnej Mensy samy osebe nemôžu eskalovať na Mensa International.

 

Toto bolo asi myslené primárne na medzinárodného ombudsmana, no dalo by sa to veľmi doslovne vzaté interpretovať aj tak, že akékoľvek spory vramci národnej Mensy odmieta riešiť medzinárodná Mensa. Toto ale asi nie je tak napísané v ústave Mensy International (nemám detailne naštudované) a určite sú na to relevantné iné ustanovenia vrámci dokumentov a poddokumentov Mensa International. Toto by tiež stálo za dodatočnú analýzu medzinárodných dokumentov aby sa vyjasnilo.

 

Verím, že tento blog ako aj môj subjektívny čisto laický názor a vysvetlenie napomôžu "starej" rade pri riešení a rozhodovaní sporu Sliva vs. Pinka ako aj ďalších prípadných budúcich sporov medzi členmi. Uvítam aj akékoľvek iné či opačné názory v komentároch pod týmto blogom.