Kontrolná skupina

KS nemá žiadne právomoci. Bolo by dobré jej nejaké dať?

Zaujíma ťa fungovanie a budúcnosť Mensy SR? 

Ako si predstavuješ existenciu a spolunažívanie členov Mensy v prostredí plnom inteligentných ľudí?

Ako sám seba vnímaš v tejto spoločnosti?

Akú pridanú hodnotu do nej prinášaš?

Pýtaš sa, čo členstvo v Mense predstavuje pre mňa?

Alebo si kladieš otázku, čo vieš ty sám urobiť pre to, aby bola Mensa lepšia?

 

Ako vnímaš prínos jednotlivých členov?

Ako sa ti javí práca Rady mensy a ostatných orgánov ako Kontrolná skupina, Ombudsman alebo Volebná komisia?

Vieš napríklad aké právomoci má Kontrolná skupina?

Všimol si si, aké zaujala Kontrolná skupina stanovisko k rozhodnutiu Volebnej komisie k voľbám do Rady Mensy SR v roku 2023? Link: https://www.mensa.sk/dokument/stanovisko-kontrolnej-skupiny-ms-k-postupu...

Uvedomil si si, ako bolo toto stanovisko Kontrolnej skupiny odignorované? Link: https://www.mensa.sk/dokument/uznesenie-rady-mensy-z-mimoriadneho-zasadn...

Je ignorácia v spoločnosti združujúcej ľudí s IQ nad 130 štandardom?

Ako by si sa ty cítil, keby bolo niekým TVOJE stanovisko odignorované?

 

Aký má potom význam existencia Kontrolnej skupiny, keď sa jej slovo hádže do koša?

Mohli by sme dať Kontrolnej skupine väčšiu právomoc?

Aké by mala mať nástroje aby mohla skutočne kontrolovať – pracovať?

Aké sú účinné nástroje aby Kontrolná skupina zabezpečila dodržiavanie plnenia stanov Mensy SR?

Ako by sme dosiahli, aby mohla skutočne dohliadať napríklad aj na efektívne využívanie financií Mensy SR?

 

Čo si myslíš, aké by mala mať Kontrolná skupina právomoci?

Bolo by riešením, aby mala Kontrolná skupina právo veta pri pochybeniach Rady Mensa SR?

Ak áno, tak za akých podmienok?

Napríklad, že by ho Rada Mensy vedela opätovne prerokovať a prelomiť ho 2/3 väčšínou?

Alebo poznáš lepšie riešenie?

Vieš nám ho odprezentovať tu na blogu Mensy SR?

 

Milan Pavlík

Marián Zahradník

Počet komentárov: 1

Obrázok používateľa Pavol Feranec

Mensa Slovensko je nezisková organizácia a ako taká primárne podlieha zákonu 213/1997 Z.z. ( https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1997/213/20211231.html#pre...)  hľadanie odpovedí na tvoje otazky sa pozrime, čo hovorí daný zákon o dozornej rade ( v našom ponímaní kontrolnej skupine):

 

Dozorná rada (revízor)

§ 25

(1)

Dozorná rada (revízor) je kontrolný orgán neziskovej organizácie, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.

(2)

Dozorná rada musí byť zriadená, ak majetok neziskovej organizácie je vyšší ako 165 969 eur alebo ak je súčasťou jej majetku prioritný majetok podľa § 31a. V ostatných prípadoch môže byť zriadená, ak tak upraví štatút.

(3)

Ak nie je zriadená dozorná rada, jej pôsobnosť vykonáva revízor.

(4)

Členovia dozornej rady (revízor) sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti neziskovej organizácie a kontrolujú, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom9) a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

(5)

Dozorná rada (revízor) najmä

a)

preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,

b)

kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,

c)

upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.

(6)

Dozorná rada (revízor) je oprávnená

a)

navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,

b)

podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,

c)

navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,

d)

zúčastniť sa prostredníctvom svojich členov na rokovaní správnej rady s hlasom poradným,

e)

upozorniť správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu.

§ 26

(1)

Dozorná rada má najmenej troch členov. Revízorom alebo členom dozornej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.

(2)

Členov dozornej rady (revízora) volí a odvoláva správna rada (§ 19).

(3)

Členstvo v dozornej rade je dobrovoľná a neplatená funkcia. Členom dozornej rady (revízorovi) patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.8)

Teraz sa pozrime, ako definuje zákon spravnu radu rade ( v našom ponímaní Radu Mensy):

 

Správna rada

§ 19

(1)

Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ, ak nie je ustanovené v tomto zákone inak.

(2)

Správna rada najmä

a)

schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie,

b)

schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení (ďalej len „výročnú správu“),

c)

rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,

d)

rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie (§ 14),

e)

podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,

f)

volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,7)

g)

volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak, a volí a odvoláva členov dozornej rady (revízora),

h)

schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,

i)

rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve,

j)

rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie.

 

 

Kontrolná skupina nedisponuje podľa tohto zákona právom veta. Ma ale povinnosť upozorniť Radu Mensy na akékoľvek zistené nedostatky a navrhnúť spôsob ich odstránenia.  Rada Mensy ako najvyšší riadiaci orgán priamo zodpovedá za činnosť organizácie a preto by mala prijať také rozhodnutia, aby bol chod v súlade s platným zákonom a aj stanovami MS.