Výzva na zaslanie návrhu kandidáta na rozhodcu sporov - pripomienka

Vážený člen Mensy Slovensko,

dovoľujeme si Ťa opätovne informovať, že v máji 2024 sa uskutočnia voľby rozhodcu sporov a pripomenúť Ti, že v zmysle bodu 7.3. Stanov Mensy Slovensko je možné zaslať návrh kandidáta na rozhodcu sporov v lehote do 31.12.2023.

Návrh je potrebné zaslať na adresu [email protected].

Návrh na kandidatúru musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a členské číslo toho, kto návrh na kandidatúru predkladá,
  • meno a priezvisko osoby, ktorej kandidatúra sa navrhuje.

Upozorňujeme, že podľa § 4 ods. 2 volebného poriadku môžeš navrhnúť iba jedného kandidáta, inak bude Tvoj návrh neplatný. Právo byť volený do funkcie rozhodcu sporov má každý riadny člen MS, ktorý má spôsobilosť na právne úkony podľa platnej slovenskej legislatívy a ktorý nie je členom volebnej komisie. Návrh na kandidatúru by sa preto nemal týkať členov MS, ktorí predmetné podmienky nespĺňajú.

Volebný poriadok, ktorým sa riadi proces volieb rozhodcu sporov, je dostupný na stránke MS v časti „Dokumenty/Volebné dokumenty“, konkrétne na adrese:

https://www.mensa.sk/dokument/volebny-poriadok-mensa-slovensko-2023

-- 

Volebná komisia
Mensa Slovensko