Výzva na predkladanie návrhov kandidátov na rozhodcu sporov

Milí Mensania,

v máji 2024 sa uskutočnia voľby rozhodcu sporov. V zmysle bodu 7.3. Stanov Mensy Slovensko vás vyzývame na zasielanie návrhov kandidátov na rozhodcu sporov, pričom návrh je potrebné doručiť na adresu [email protected] v lehote do 31.12.2023.

Návrh na kandidatúru musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a členské číslo toho, kto návrh na kandidatúru predkladá,
  • meno a priezvisko osoby, ktorej kandidatúra sa navrhuje.

Podľa § 4 ods. 2 volebného poriadku je možné navrhnúť iba jedného kandidáta, inak bude návrh neplatný. Právo byť volený do funkcie rozhodcu sporov má každý riadny člen MS, ktorý má spôsobilosť na právne úkony podľa platnej slovenskej legislatívy a ktorý nie je členom volebnej komisie. Návrh na kandidatúru by sa preto nemal týkať členov MS, ktorí predmetné podmienky nespĺňajú.