Vážení členovia Mensy Slovensko

Vážení členovia Mensy Slovensko,

týmto vám oznamujeme, že dňa 10. 8. 2023 o 19:00 hod sa bude v zmysle článku 6.3.3 Stanov Mensy Slovensko konať mimoriadne zasadnutie Rady Mensy Slovensko, ktoré sa uskutoční prezenčne na Vazovovej ul. č. 3 (klubovňa Kempelena) v Bratislave a online na adrese:

https://us06web.zoom.us/j/83858795442?pwd=WXAzZ04zc2dDVEVWZytJS3dJK1A5dz09

Programom mimoriadneho rokovania rady MS bude stanovisko kontrolnej skupiny MS k Podaniu skupiny členov MS vo veci porušenia Stanov MS a volebného poriadku pri organizovaní volieb do orgánov MS v roku 2023. Súčasne sa bude mimoriadne rokovanie zaoberať podaním Mareka Slivu vo veci porušenia jeho vlastníckeho práva Jozefom Pinkom.

Mimoriadne zasadnutie Rady MS sa uskutoční na základe požiadavky kontrolnej skupiny MS. Kontrolnej skupine MS bolo v súvislosti s organizáciou volieb do volených orgánov, ktoré sa majú uskutočniť v septembri t. r., doručené podanie niektorých členov MS, v ktorom sú uvedené skutočnosti súvisiace s porušením Stanov MS a tiež volebného poriadku. Kontrolná skupina sa v súčasnosti venuje prevereniu týchto skutočností a plánuje zaujať k celej veci stanovisko a určiť ďalší postup, ktorým by bolo možné vyriešiť nepriaznivú situáciu v rámci MS. Na tomto mimoriadnom zasadnutí Rady MS predloží kontrolná skupina MS svoje zistenia a závery, ktoré z jej preverovania vyplynú.

Vzhľadom k termínu začiatku volieb do volených orgánov Mensy Slovensko je nevyhnutné využiť inštitút mimoriadneho zasadnutia Rady MS. O zasadnutí budú osobitne informovaní členovia MS, ktorých sa predmet rokovania dotýka.

Rada Mensy Slovensko
Bratislava, 1. 8. 2023