Hľadáme záujemcov do pracovnej skupiny pre prípravu nových stanov

Vážení členovia,

Stanovy Mensy Slovensko sú základným dokumentom, ktorým sa riadi činnosť našej organizácie, ktorá je súčasťou Medzinárodnej Mensy. Mensa Slovensko a jej stanovy sú podriadené stanovám a pravidlám Medzinárodnej Mensy. V poslednom období Medzinárodná Mensa viackrát novelizovala svoje stanovy. Súčasné stanovy boli prijaté v decembri 2008. Odvtedy sme pri ich aplikácii narazili na viaceré problémy, pre ktoré nám stanovy neposkytovali uspokojivé riešenie. Taktiež prostredie, v ktorom naša organizácia pôsobí, prešlo od prijatia stanov veľmi dynamickým vývojom. Technologický vývoj výrazne ovplyvnil spôsoby a flexibilitu komunikácie ako aj samotný výkon práce.

 

Z uvedených dôvodov je potrebné revidovať súčasné stanovy a pripraviť návrh nových stanov. V minulosti Rada Mensy Slovensko rozhodla o vytvorení pracovnej skupiny, ktorá v rokoch 2015 – 2017 pracovala na návrhu nových stanov. Je potrebné na jej prácu nadviazať a pokračovať v príprave návrhu.

 

Za týmto účelom hľadáme záujemcov do pracovnej skupiny, ktorá bude pokračovať vo vytváraní návrhu nových stanov. 

 

Uvítame najmä záujemcov, ktorí spĺňajú niektoré z týchto kritérií:
-    majú prehľad o fungovaní Mensy Slovensko
-    majú právnické vzdelanie
-    majú prehľad o právnych predpisoch upravujúcich fungovanie neziskových organizácií
-    disponujú skúsenosťami s riešením problémov, ktoré sprevádzajú fungovanie neziskových organizácií
-    aktívne pôsobili alebo aj v súčasnosti pôsobia v niektorej neziskovej organizácii
-    disponujú skúsenosťami s tvorbou stanov v neziskovej organizácii

 

Záujemcovia sa môžu ozvať e-mailom na adresu rada@mensa.sk do 15.11.2023Očakávame, že poskytnú informáciu o svojom vzdelaní a doterajších skúsenostiach využiteľných pri tvorbe nových stanov. 

 

Henrich Kriško
za Radu Mensy Slovensko