František Zábojník

Vzdelanie:

Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Andragogika

Životné postoje:

V jednoduchosti je krása.