Klubovňa Mensy - Zázrak života alebo stručný prehľad embryológie človeka

máj
16
máj/16 18:00 - máj/16 20:00

Konventná 11 - prízemie vľavo

Bratislava - Staré mesto

Embryológia človeka sa zaoberá vývinom človeka pred narodením, t. j. prenatálnym obdobím. Embryológia poskytuje dôkazy o vývine človeka ako výsledku evolúcie živočíšnej ríše. Embryonálny vývin človeka je zhusteným a skráteným opakovaním dlhotrvajúceho, postupného vývoja celého kmeňa stavovcov, dokonca celej živočíšnej ríše. Toto pravidlo si ako prvý všimol nemecký evolučný biológ Ernst Haeckel (1834 – 1919) a pomenoval ho ako teória rekapitulácie. V súčasnosti patrí embryológia medzi základné medicínske disciplíny štúdia na lekárskych fakultách. S vrodenými chybami sa v praxi stretáva každý lekár. Predpokladom rozpoznania vývinových porúch, odvodenie ich vzniku v priebehu vývinu a často aj úspešného liečenia je pochopenie normálneho vývinu človeka pred narodením. Zdokonaľovanie metód prenatálnej diagnostiky umožňuje včas zistiť mnohé vrodené chyby, rozpoznať ich príčiny a pomocou moderných operačných postupov niekedy je možné odstrániť aj následky. Klinická embryológia sa zas zaoberá asistovanou reprodukciou.

Touto fascinujúcou vedou nás prevedie:

prof. RNDr. Ivan Varga, PhD., PhD. (1981) – narodil sa v Komárne, doktorandské štúdium ukončil na Prírodovedeckej aj Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2018 ho prezident Českej republiky na návrh Vedeckej rady Univerzity Karlovej v Prahe menoval profesorom pre odbor Anatómia, histológia a embryológia. Od roku 2005 pôsobí na Ústave histológie a embryológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, v súčasnosti v pozícii zástupcu prednostu ústavu a je zároveň aj prodekanom pre vedu, výskum, grantovú problematiku a doktorandské štúdium. V rokoch 2010 – 2013 pôsobil aj na I. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UK v Bratislave ako klinický embryológ. Je autorom a spoluautorom 3 vedeckých monografií, 2 kapitol v zahraničných monografiách, 8 vysokoškolských učebníc, vyše 75 vedeckých článkov uverejnených v časopisoch s Impact Factor-om. Je držiteľom Ceny Jaroslava Jirsu za najlepšiu učebnicu v lekársko - farmaceutických vedách za rok 2016 (Univerzita Karlova v Prahe), čestným členom Asociación Argentina de Anatomía Clínica a hosťujúcim profesorom Lithuanian University of Health Sciences, Litovská republika

Registrácia: 
Zadaný e-mail sa priradí k tejto registrácii.
CAPTCHA
Táto otázka slúži na overenie toho, či ste človek (teda pomáha proti spamu).
Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.