Voľby rozhodcu sporov 2022

Tento rok budeme v Mense opätovne voliť rozhodcu sporov, ktorého voľba sa uzavrie na Valnom zhromaždení 28.mája 2022. Link na VZ: https://www.mensa.sk/akcie/valne-zhromazdenie-mensy-slovensko-spojene-s-...

Bude sa voliť poštou, elektronicky a osobne. 

Voliť môže každý člen Mensy so zaplateným členským na tento rok, elektronicky môže voliť ten, ktorý uviedol pani tajomníčke aktuálnu mailová adresu najneskôr do 12.5.2022 na [email protected].

TERMÍNY A SPÔSOBY HLASOVANIA
Poštou: 16. máj – 22. máj 2022
Oprávnený volič môže hlasovať zaslaním volebného lístka poštovou prepravou alebo doručovacou
(kuriérskou) službou na adresu: Notársky úrad, JUDr. Tatiana Schweighoferová, Záhradnícka 7, 811 07
Bratislava. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovú alebo kuriérsku prepravu podľa podacej pečiatky.
Volebný lístok musí byť v čistej bielej zalepenej obálke veľkosti C6, ktorá je vložená do ďalšej obálky
ľubovoľného formátu, na ktorej je uvedená spätná adresa voliča, označenie „Voľby rozhodcu sporov“ a vlastné
členské číslo voliča. Členské číslo je možné uviesť aj z vnútornej strany vonkajšej obálky. Údaj o členskom čísle
slúži na spojenie odosielateľa so zoznamom. Jedna poštová zásielka môže obsahovať iba jeden volebný lístok,
inak je takto odovzdaný hlas neplatný. Osobné doručenie do sídla notárskeho úradu je vylúčené.
Obálky s hlasovacími lístkami zaslanými poštou budú otvárané po overení platnosti členstva na Valnom
zhromaždení. Do hlasovania nebudú zaradené listy bez adresy odosielateľa z dôvodu overenia platnosti členstva
a volebné lístky, ktoré nebudú vložené do druhej čistej zalepenej obálky, kvôli zachovaniu tajnosti hlasovania.
Volebný lístok bude možné stiahnuť po prihlásení sa na webovej stránke Mensa Slovensko.
Elektronicky: 16. máj – 22. máj 2022
Oprávnený volič dostane najneskôr jeden deň pred začatím volieb elektronickou formou do emailovej
schránky, ktorú má Mensa Slovensko evidovanú ako kontaktnú emailovú adresu, podrobné inštrukcie pre
prihlásenie sa do systému. Za správnosť emailovej adresy zodpovedá člen v spolupráci s tajomníkom Mensa
Slovensko.
Osobne: 28. máj 2022 od 14.00 do 15.00
Osobné hlasovanie bude prebiehať na Valnom zhromaždení (Konventná 11, 811 03 Bratislava). Členovia,
ktorí budú voliť na Valnom zhromaždení, budú mať možnosť odovzdať hlasovací lístok na mieste, kde budú mať
k dispozícii čisté obálky

https://www.mensa.sk/dokument/pokyny-k-volbam-rozhodcu-sporov-v-roku-2022

Predstavenie kandidátov:

https://www.mensa.sk/volby/predstavenie-kandidatov

v PDF, v dokumentoch

https://www.mensa.sk/dokument/predstavenie-kandidata-joachim-dusan-frano

https://www.mensa.sk/dokument/predstavenie-kandidata-peter-hudec

https://www.mensa.sk/dokument/predstavenie-kandidata-pavol-sivacek

Volebný poriadok:

https://www.mensa.sk/dokument/volebny-poriadok-k-opakovanym-volbam-do-organov-mensy-slovensko-2021

Volebný lístok:

https://www.mensa.sk/dokument/volebny-listok-2022

V prípade otázok nás kontaktujte na [email protected].

Volebná komisia pre voľby Rozhodcu sporov Mensy Slovensko
Peter Culka, Gabriela Masaryková, Eduard Oswald, Petra Žaludová