Doc. RNDr. Vladimír Černý, CSc.

Video z prednášky Doc.RNDr. Vladimíra Černého, CSc. - Ako k nám cez vesmír priletela (iná) Pytagorova veta alias Zachytili sme gravitačné vlny