Informácia k voľbám do orgánov Mensy Slovensko 2021

Doplnené info: voľby boli zneplatnené, budú sa opakovať.

Milé mensanky, milí mensania,

   voľby do orgánov Mensy Slovensko 2021 budú prebiehať on-linovo v dňoch 24. 5. 2021 – 28. 5. 2021.

 

Bude sa voliť jeden predseda/predsedníčka, Rada Mensy a Kontrolná skupina.

 

Voľby poštou: https://www.mensa.sk/node/1778

Aj keď je elektronická voľba preferovaný spôsob hlasovania, je možné hlasovať aj vložením hlasovacieho lístka do obálky a zaslaním ho na adresu: Notársky Úrad, JUDr. Tatiana Schweighoferová, Nám. Martina Benku 26, 811 07  Bratislava.

V tomto prípade prosíme o vykonanie voľby (zaslanie lístka) do piatku, 21. 5. 2021 (rozhoduje pečiatka na obálke).

Predstavenie kandidátov: https://www.mensa.sk/volby/predstavenie-kandidatov

Volebný lístok, ako aj informácie o kandidátov budú zverejnené na intranete Mensy Slovensko a v aprílovom čísle časopisu.

Pripomíname, že voliť budú môcť iba členovia , ktorí majú zaplatené členské na rok 2021.

 

Ďakujem veľmi pekne a zostávam s pozdravom

Za volebnú komisiu

Tomáš Gál

Voľby sa musia riadiť stanovamy a volebným poriadkom, ktorý nesmie oponovať stanovám:

https://www.mensa.sk/dokument/stanovy-mensy-slovensko

https://www.mensa.sk/sites/default/files/documents/volebny-poriadok-mens...