On-linová klubovňa : Modulácia črevného mikrobiómu v prevencii a podpornej liečbe chronických a infekčných chorôb

máj
27
máj/27 18:00 - máj/27 20:00

on-line

Pozor, na žiadosť prednášajúceho zmena z pôvodného termínu 20.5. na 27.5.

Link na onlinovú prednášku naživo: https://zoom.us/j/98607800603?pwd=MHdzS1Q2TjY4WndoWkMvSU55bWxtdz09

NOVINKA: Kto sa nezmestí na ZOOM, bude aj streamované na našej fb stránke https://www.facebook.com/mensaslovensko.

Črevná mikrobiota je spoločenstvo mikroorganizmov, ktoré osídľuje náš tráviaci trakt. Súčasné poznatky poukazujú na mimoriadne významnú úlohu črevného mikrobiómu pri podpore nášho zdravia, v prevencii chorôb, ale aj v procese vzniku a rozvoja chorôb. V úvode  prednášky sa budeme venovať súčasnému stavu poznatkov o úlohe črevného mikrobiómu v regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu človeka, predovšetkým nášho metabolizmu, imunitnému systému, ale aj činnosti mozgu.

Súčasné poznatky poukazujú na skutočnosť, že črevný mikrobióm má veľký význam aj v procese vzniku a vývoja chorôb, a preto v ďalšej časti prednášky objasním negatívne dôsledky črevnej dysbiózy, t.j. narušenia diverzity, zloženia a funkčnosti črevného mikrobiómu, na organizmus človeka a jej úlohy v patogenéze chronických chorôb. V závere prednášky budeme hovoriť o súčasných a perspektívnych možnostiach využitia personalizovanej a cielenej modulácie črevného mikrobiómu v prevencii a liečbe chronických a infekčných chorôb, využitím prospešných mikroorganizmov, ich konzorcií a nimi produkovaných metabolitov.

Prednášajúci: MVDr. Alojz Bomba, DrSc. sa už viac ako tridsaťpäť rokov venuje výskumu mikrobiómu a jeho modulácii v prevencii a terapii chorôb. Je spoluzakladateľom laboratória gnotobiológie, jediného svojho druhu na Slovensku. V roku 2018 sa stal viceprezidentom Medzinárodnej asociácie pre gnotobiológiu. Je autorom konceptu potencovaných probiotík. Od roku 2006 do roku 2020 bol prednostom Ústavu experimentálnej medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Viedol kolektív, ktorého výskumný program bol zameraný na štúdium úlohy črevnej mikrobioty v patogenéze chronických chorôb a možností jej cielenej modulácie v ich prevencii a terapii. V roku 2015 získal spolu s MVDr. Ladislavom Strojným, PhD., Cenu za transfer technológií na Slovensku 2015 v kategórii Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi. Bol zodpovedným riešiteľom slovenského partnera medzinárodného výskumného projektu 6. Rámcového programu Európskej únie. Je autorom a spoluautorom mnohých vedeckých prác publikovaných v domácich a zahraničných karentovaných časopisoch a spoluautorom patentu a viacerých úžitkových vzorov. Bol spoluzakladateľom a dlhoročným prezidentom Medzinárodnej vedeckej konferencie o probiotikách, prebiotikách, črevnej mikrobiote a zdraví, ktorá sa v priebehu uplynulých rokov stala celosvetovo najväčším podujatím v uvedenej oblasti.  Spolu so svojimi spolupracovníkmi založili technologický start-up PerBiotiX, ktorý sa venuje vývoj nových metód personalizovanej medicíny, vrátane personalizovaných probiotík, pripravovaných na základe analýzy mikrobiómu a anamnézy pacientov.